„Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej 132 w km 36+835 w m. Łupowo”

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-042 Zielona Góra, Al. Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. 683 280 300 , fax. 683 280 332
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
  Al. Niepodległości 32
  65-042 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 280 300, fax. 683 280 332
  REGON: 60928200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.zgora.pl, www.bip.zdw.zgora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej 132 w km 36+835 w m. Łupowo”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej 132 w km 36+835 w m. Łupowo” wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na realizację inwestycji drogowej (lub pozwolenia na budowę) oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas robót budowlanych. Celem przedmiotu zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem opinii, uzgodnień, zezwoleń i decyzji administracyjnych, w tym uzyskanie decyzji pozwolenia na realizację inwestycji drogowej (lub pozwolenia na budowę) w imieniu i na rzecz Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną