Opracowanie Koncepcji Programowej budowy obwodnicy m. Sława w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 – Etap II

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-042 Zielona Góra, Al. Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. 683 280 300 , fax. 683 280 332
 • Data zamieszczenia: 2019-04-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
  Al. Niepodległości 32
  65-042 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 280 300, fax. 683 280 332
  REGON: 60928200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw.zgora.pl, www.zdw.zgora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie Koncepcji Programowej budowy obwodnicy m. Sława w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 – Etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1. Opracowanie Koncepcji Programowej budowy obwodnicy m. Sława w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 – Etap II w tym uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. 2. Lokalizacja - województwo lubuskie, powiat wschowski, gmina Sława. 3. Parametry techniczne drogi przyjąć jak dla klasy drogi „G” zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 4. Pozostałe: 1) Droga klasy „G”; - długość odcinka ok. 4,8 km; 2) Dopuszczalny nacisk osi pojazdu – 115 kN; 3) Droga jednojezdniowa, dwupasowa; 4) Szerokość pasa ruchu – 3.50 m; 5) Prędkość projektowa – Vp = 70 km/h; 6) Prędkość miarodajna – Vm = 90 km/h; 7) Szerokość poboczy gruntowych – 1.25 m; 8) Dodatkowe jezdnie (drogi obsługujące) – szerokość 3.50 – 6,0 m + pobocza 0.75 m; 9) Budowa ścieżki rowerowej dwukierunkowej – 2.00 m (po której będą się mogły poruszać pojazdy obsługi do 3,5 t); 10) Budowa, przebudowa skrzyżowań z innymi drogami publicznymi; 11) Budowa przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych ze wskazaniem ich parametrów wynikających z formy użytkowania terenów przyległych; 12) Zapewnienie sprawnego odwodnienia drogi; 13) Budowę, przebudowę obiektów inżynierskich; 14) Opracowanie koncepcji SOR wraz z uwzględnieniem urządzeń BRD ze szczególnym uwzględnieniem zmiany SOR poza planowanym pasem drogowym; 15) Ustalenie proponowanych linii rozgraniczających; 16) Rozpoznanie środowiska naturalnego w zakresie występowania form ochrony przyrody; 17) Gospodarka drzewostanem i zagospodarowanie zieleni; 18) Budowa ekranów akustycznych – jeżeli zajdzie taka konieczność; 19) Budowa kanału technologicznego – jeżeli zajdzie taka konieczność. UWAGA: - Parametry techniczne obiektów inżynierskich przyjąć zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. - Wybór i zastosowanie korzystnych rozwiązań technicznych obiektów inżynierskich nie może stanowić skutecznej, nieprzekraczalnej bariery dla płazów, gadów. - Na etapie Koncepcji Wstępnej (KW) Wykonawca ma obowiązek uzyskać wstępną opinię organu zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich co do przyjętej geometrii. - Na etapie Koncepcji Programowej (KP) dla wybranego wariantu (preferowanego) Wykonawca ma obowiązek uzyskać opinię organu zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich w zakresie koncepcji stałej organizacji ruchu (SOR). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną