PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ROBÓT BUDOWLANYCH, W RAMACH ZADANIA PN. „BUDOWA UL. CERAMICZNEJ”

Urząd Miasta ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Miasta
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65424 Zielona Góra, ul. Podgórna
 • Telefon/fax: tel. 0684564100,4564406 do 08 , fax. 068 4564155, 4564455
 • Data zamieszczenia: 2018-03-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta
  ul. Podgórna 22
  65424 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 0684564100,4564406 do 08, fax. 068 4564155, 4564455
  REGON: 65423300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zielonagora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ROBÓT BUDOWLANYCH, W RAMACH ZADANIA PN. „BUDOWA UL. CERAMICZNEJ”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres robót budowlanych, nad którymi będzie sprawowany Nadzór Inwestorski obejmuje:  -wycinkę drzew,  -budowę nowej jezdni o nawierzchni bitumicznej,  -budowę wysp kanalizujących ruch pojazdów o nawierzchni z kostki betonowej,  -budowę chodnika o nawierzchni bitumicznej,  -budowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej,  -wbudowanie betonowych elementów prefabrykowanych (krawężniki i obrzeża),  -budowę kanalizacji deszczowej wraz z podziemnym zbiornikiem retencyjnym,  -budowę oświetlenia drogowego,  -wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,  -zagospodarowanie terenów zielonych (trawa siewem), oraz prace Nadzoru Inwestorskiego obejmujące:  obsługę geodezyjną, jak również:  prace Nadzoru w czasie trwania okresu gwarancyjnego i rękojmi. 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową zawartą w załączniku nr I.5 do SIWZ. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.3 do SIWZ oraz w dokumentach, o których mowa w pkt 3.3. SIWZ. 4. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku gdy ww. osoby nie będą posiadały biegłej znajomości języka polskiego na okres i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem. 5. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie zgodnym z § 9 ust. 1 wzoru umowy. 6. Na wykonany przedmiot zamówienia wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na okres 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót oraz rękojmi na okres przekraczający gwarancję o 6 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną