Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego podczas realizacji projektu pn. „Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze”

Lubuski Teatr w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Lubuski Teatr w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-048 Zielona Góra, Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. 68 452 72 72, , fax. 68 452 72 52
 • Data zamieszczenia: 2020-10-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubuski Teatr w Zielonej Górze
  Niepodległości 3/5
  65-048 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 452 72 72, , fax. 68 452 72 52
  REGON: 27995300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego podczas realizacji projektu pn. „Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opis realizowanego Zadania, którego dotyczy usługa nadzoru inwestorskiego. Zakres zadania obejmuje nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi podczas modernizacji Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Dokumentacja techniczna w wersji elektronicznej znajduje się pod adresem : http://lubuskiteatr.kei.pl/bip_link/Dokumentacja_budowlana.7z. 2. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest usługa nadzoru inwestorskiego w specjalnościach: a) konstrukcyjno-budowlanej, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, polegająca na nadzorowaniu prowadzonych przez Wykonawcę robót budowlanych, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, odpowiednimi normami, projektami budowlanymi, wykonawczymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (STWiOR).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną