Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Racula-Jaśminowa ETAP 5.1 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Racula

Urząd Miasta ogłasza przetarg

  • Zamawiający: Urząd Miasta
  • Województwo: lubuskie
  • Adres: 65-424 Zielona Góra, ul. Podgórna
  • Telefon/fax: tel. 0684564100,4564406 do 08 , fax. 068 4564155, 4564455
  • Data zamieszczenia: 2020-01-27
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta
    ul. Podgórna 22
    65-424 Zielona Góra, woj. lubuskie
    tel. 0684564100,4564406 do 08, fax. 068 4564155, 4564455
    REGON: 65423300000000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zielona-gora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Racula-Jaśminowa ETAP 5.1 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Racula
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania polegającego na przebudowie drogi wewnętrznej ul. Racula – Jaśminowa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.3 do SIWZ Dokumentacja projektowa realizowanej inwestycji zawarta jest w załączniku nr I.5 do SIWZ. Wykonawca udzieli rękojmi na okres gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych. Zamawiający informuje, iż mogące wystąpić w SIWZ wraz z załącznikami wskazania nazw zwyczajowych, znaków towarowych, nazw producentów, zdjęć w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech wizualnych, technicznych i jakościowych. Użyte w SIWZ wraz z załącznikami nazwy produktów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy traktować jako przykładowe - Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów (produktów) równoważnych. Za produkt równoważny uznaje się produkt, który będzie miał te same cechy funkcjonalne, wizualne, materiałowe i techniczne co konkretny produkt wskazany w SIWZ lecz jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza od opisanego w przedmiocie zamówienia. Zawarte w niniejszej SIWZ wraz załącznikami informacje na temat parametrów i funkcji są danymi minimalnymi - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o rozszerzonych funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania określone w niniejszym zamówieniu. Zgodnie z art. art. 30 ust. 8 pkt 1 ustawy pzp Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem. Ze względu na charakter usługi, Zamawiający odstępuje od wskazania zakresu czynności wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie zgodnym z § 9 ust.1 wzoru umowy.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną