POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM NA DK 12 W MIEJSCOWOŚCI TRZEBIEL W RAMACH PBDK – PROGRAM LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA I KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-950 Zielona Góra, Bohaterów Westerplatte
 • Telefon/fax: tel. 683271068 , fax. 683253468
 • Data zamieszczenia: 2019-07-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
  Bohaterów Westerplatte 31
  65-950 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683271068, fax. 683253468
  REGON: 01751157500090
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM NA DK 12 W MIEJSCOWOŚCI TRZEBIEL W RAMACH PBDK – PROGRAM LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA I KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubuskim na DK 12 w miejscowości Trzebiel w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych polegająca na budowie chodnika i kanału technologicznego. Zakres inwestycji obejmuje budowę chodnika (betonowa kostka brukowa gr. 8 cm) po stronie prawej oraz budowę kanału technologicznego (KTu1) po stronie lewej drogi krajowej nr 12 (ul. Warszawska) w m. Trzebiel, od km 13+093 do km 13+283,70 (podany kilometraż jest zgodny z projektem – roboty należy wykonać zgodnie z kilometrażem obowiązującym w terenie i planem sytuacyjnym). Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robót budowlanych zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną