Postępowanie o zawarcie umowy ramowej na „Wykonywanie robót remontowo - budowlanych kwater/lokali mieszkalnych w całym zasobie OReg AMW Zielona Góra związanych ze zmianą użytkownika”

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65120 Zielona Góra, Al. Zjednoczenia
 • Telefon/fax: tel. 68 411 96 00 , fax. 68 411 96 12
 • Data zamieszczenia: 2018-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Zielonej Górze
  Al. Zjednoczenia 104
  65120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 411 96 00, fax. 68 411 96 12
  REGON: 1126394600575
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amw.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administrowanie zasobem Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Postępowanie o zawarcie umowy ramowej na „Wykonywanie robót remontowo - budowlanych kwater/lokali mieszkalnych w całym zasobie OReg AMW Zielona Góra związanych ze zmianą użytkownika”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego mające na celu zawarcie umowy ramowej na „Wykonywanie robót remontowo - budowlanych kwater/lokali mieszkalnych w całym zasobie OReg AMW Zielona Góra związanych ze zmianą użytkownika” prowadzone jest z zastosowaniem przepisów dotyczących udzielania zamówień w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą” (art. 39-46 ustawy). 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej z maksymalnie czterema (4) wykonawcami na każdą z części zamówienia. W przypadku: a) złożenia w postępowaniu na daną część zamówienia maksymalnie czterech (4) ofert niepodlegających odrzuceniu, zamawiający zawrze umowę ramową z wszystkimi wykonawcami, którzy złożą oferty niepodlegające odrzuceniu. b) złożenia w postępowaniu na daną część zamówienia więcej niż czterech (4) ofert niepodlegających odrzuceniu, zamawiający zawrze umowę ramową z czterema (4) wykonawcami, którzy złożą oferty niepodlegające odrzuceniu oraz uzyskają najkorzystniejszy bilans punktów na podstawie kryteriów oceny ofert. 3. W przypadku zawarcia na daną część zamówienia umowy ramowej z co najmniej dwoma wykonawcami, zamawiający będzie udzielał zamówień wykonawczych, których przedmiot będzie objęty umową ramową, wykonawcom, z którymi zawrze umowę ramową, zapraszając ich do składania ofert na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 2 lit. b) Ustawy. Oferta składana w wyniku zaproszenia nie może być mniej korzystna od oferty złożonej w niniejszym postępowaniu. 4. W przypadku zawarcia umowy ramowej z jednym wykonawcą, zamawiający będzie udzielał zamówień wykonawczych, których przedmiot będzie objęty umową ramową, wykonawcy, z którym zawrze umowę ramową, na warunkach nie mniej korzystnych niż określone w umowie ramowej, na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 1 Ustawy. 5. Celem postępowania jest zawarcie czterech (4) umów ramowych (przedmiot zamówienia został podzielony na cztery części), pomiędzy Zamawiającym a maksymalnie czterema (4) Wykonawcami w każdej części zamówienia, których celem jest ustalenie warunków dla zamówień, jakie mogą zostać udzielone w okresie od dnia zawarcia umowy ramowej, jednak nie wcześniej niż od dnia 01 maja 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., zwanych dalej „zamówieniami wykonawczymi”, na „Wykonywanie robót remontowo - budowlanych kwater/lokali mieszkalnych w całym zasobie OReg AMW związane ze zmianą lokatora”, w zakresie nie wymagającym projektu i pozwolenia na budowę. 6. Wielkość umowy ramowej: Szacunkowa wartość zamówień na roboty, które zostaną objęte umowami ramowymi (wartość umów ramowych dla części 1, 2 3 i 4) wynosi 2 475 925,93 zł (bez podatku VAT), w tym: - szacunkowa wartość zamówień na roboty objęte umową ramową dla części 1 zamówienia (wartość umowy ramowej dla części 1) wynosi 396 296,30 zł (bez podatku VAT). - szacunkowa wartość zamówień na roboty objęte umową ramową dla części 2 zamówienia (wartość umowy ramowej dla części 2) wynosi 546 296,30 zł (bez podatku VAT). - szacunkowa wartość zamówień na roboty objęte umową ramową dla części 3 zamówienia (wartość umowy ramowej dla części 3) wynosi 592 592,59 zł (bez podatku VAT). - szacunkowa wartość zamówień na roboty objęte umową ramową dla części 4 zamówienia (wartość umowy ramowej dla części 4) wynosi 940 740,74 zł (bez podatku VAT). 7. Zakres robót budowlanych w udzielanych zamówieniach wykonawczych udzielanych na podstawie umów ramowych będzie obejmował głównie roboty: malarskie, posadzkarskie, tynkarskie, murarskie, stolarskie, instalacyjne (elektryczne, wod-kan, gazowe) oraz wymianę urządzeń i wyposażenia. Zamawiający przewiduje wykonywanie n/w robót remontowych i prac naprawczych: 1. w zakresie branży ogólnobudowlanej: 1) zrywanie posadzek z tworzyw sztucznych, 2) odgrzybienie ścian i sufitów, 3) rozbieranie posadzek z płytek, masy lastryko oraz betonowych, 4) rozbieranie posadzek z deszczułek, podłóg z desek i wykładzin, 5) wykonywanie podłoży betonowych lub innych, 6) wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych oraz termicznych posadzek, 7) skucie tynków, 8) demontaż stolarki drzwiowej, 9) demontaż stolarki okiennej 10) demontaż podokienników wewnętrznych i zewnętrznych, 11) demontaż szaf, boazerii, itp., 12) obsadzanie ościeżnic drzwiowych, 13) prace rozbiórkowe ścian działowych z cegły, żelbetu, płyt gipsowo-kartonowych, gazobetonu oraz innych materiałów budowlanych, 14) usunięcie lamperii i tapet, 15) murowanie ścianek działowych, 16) obsadzenie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, 17) wykonywanie tynków na ścianach i ościeżach, 18) montaż kratek wentylacyjnych, 19) wykonywanie gładzi gipsowej, 20) wyrównywanie podłoży masą samopoziomującą, 21) układanie okładzin ściennych z glazury, 22) układanie okładzin podłogowych płytek z terakoty i gresu, 23) wykonanie cokolików z gresu i terakoty, 24) układanie paneli podłogowych, 25) cyklinowanie i lakierowanie podłóg i posadzek z drewna, 26) malowanie ścian i sufitów, 27) malowanie stolarki drzwiowej, stolarki okiennej, grzejników, rur, balustrad balkonowych, 28) dopasowanie skrzydeł drzwiowych, założenie okuć, klamek, zamków, 29) montaż stolarki drzwiowej, 30) montaż stolarki okiennej, 31) szklenie ram okiennych lub drzwiowych, 32) wykonanie ścian oraz sufitów z płyt gipsowo-kartonowych, 33) wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórki wraz z ich utylizacją. 34) inne roboty remontowo-budowlane nie objęte wykazem. 2. w zakresie branży sanitarnej: 1) roboty demontażowe w zakresie instalacji wod-kan, 2) układanie rurociągów wody zimnej i ciepłej, rurociągów kanalizacji sanitarnej oraz instalacji gazu i centralnego ogrzewania, 3) wykonywanie podejść do przyborów, 4) montaż armatury odcinającej, 5) montaż przyborów sanitarnych, 6) montaż urządzeń grzewczych, 7) wykonywanie prób szczelności poszczególnych instalacji, 8) izolacje przewodów zabudowanych, 9) sprawdzenie stanu technicznego (i ewentualna naprawa) instalacji gazowej, wodno¬kanalizacyjnej ze sporządzeniem opinii/protokołów z prób lub badań dla Zakładu Gazowego (wymagane przed zamontowaniem licznika). 10) inne roboty z zakresu instalacji sanitarnych nie objęte wykazem. 3.w zakresie branży elektrycznej: 1) roboty demontażowe osprzętu i opraw, 2) wymiana tablic licznikowych, 3) układanie przewodów instalacji elektrycznej i przewodów multimedialnych, 4) montaż osprzętu elektrycznego, 5) pomiary elektryczne powykonawcze, 6) sprawdzanie stanu technicznego (i ewentualna naprawa) instalacji elektroenergetycznej ze sporządzeniem opinii/protokołów z prób lub badań dla Zakładu Energetycznego (wymagane przed zamontowaniem licznika), 7) inne roboty z zakresu instalacji elektrycznych nie objęte wykazem. Zamawiający będzie wymagał udzielenia minimum 24 miesięcy gwarancji na wykonane prace (w zakresie dotyczącym indywidualnie każdego lokalu), a na wbudowane wyposażenie na okres zgodny z gwarancją producenta. Wykonawca w ramach wykonania zamówienia wykonawczego będzie zobowiązany do utylizacji gruzu i innych odpadów nie nadających się do wykorzystania, w miejscach zorganizowanego składowania odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 r., poz. 1923). Warunki wykonania zamówienia wykonawczego oraz szczegółowy opis przedmiotu zawarte zostaną w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający zastrzega, że w zamówieniach wykonawczych zakres remontów poszczególnych kwater i lokali może zawierać tylko wybrane elementy robót, określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. W przypadku odwołania się przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia wykonawczego do znaku towarowego, źródła pochodzenia, norm, aprobat, specyfikacji technicznych czy systemów odniesienia przyjmuje się, że Zamawiający wskazał wyłącznie na wymagane parametry, jakość, funkcjonalność i w tym zakresie Wykonawcy mogą wykonać zamówienie przy użyciu materiałów o równoważnych parametrach. Wykonawca może zaproponować równoważne (inne) materiały i urządzenia, lecz o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych od przyjętych w STWiOR i przedmiarach robót, kompatybilne z istotnymi parametrami technicznymi materiałów i urządzeń zastosowanych w STWiOR i przedmiarach robót, nie powodujące zmian w przyjętych rozwiązaniach funkcjonalnych i konstrukcyjnych obiektu oraz umożliwiające ich powiązanie z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi w sposób przyjęty w STWiOR i przedmiarach robót jak również nie powodujące konieczności wykonania dokumentacji projektowej. W przypadku wskazania w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów lub urządzeń, wykonawca może zaoferować równoważne materiały i urządzenia o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż materiałów lub urządzeń wskazanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarach robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Dokumenty potwierdzające równoważność proponowanych przez wykonawcę materiałów i urządzeń należy obowiązkowo załączyć do oferty. Propozycja równoważnych (innych) materiałów i urządzeń jest możliwa tylko i wyłącznie na etapie składania oferty wykonawczej. Zamawiający, w uzasadnionych przez wykonawcę przypadkach, może wyrazić zgodę na zastosowanie rozwiązań równoważnych w trakcie trwania umowy, jednakże działanie takie jest jedynie uprawnieniem zamawiającego, wobec którego wykonawca nie może rościć żadnych praw. W przypadku nie dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających równoważności proponowanych materiałów i urządzeń do oferty, traktowane będzie jak przyjęcie wszelkich rozwiązań bez zmian. CPV: Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres, według Kodów Wspólnego Słownika Zamówień: 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne 45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne 45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45420000-7 roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45440000-3 roboty malarskie i szklarskie Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamówienie składa się z czterech części: Część nr 1. - Wykonywanie robót remontowych w kwaterach i lokalach mieszkalnych zasobu Oddziału Regionalnego AMW Zielona Góra, związanych ze zmianą użytkownika w miejscowościach: Gorzów Wlkp., Skwierzyna, Myślibórz, Dębno Lubuskie, Kostrzyn. Część nr 2. - Wykonywanie robót remontowych w kwaterach i lokalach mieszkalnych zasobu Oddziału Regionalnego AMW Zielona Góra, związanych ze zmianą użytkownika w miejscowościach: Międzyrzecz, Wędrzyn, Sulęcin, Rzepin, Słubice. Część nr 3. - Wykonywanie robót remontowych w kwaterach i lokalach mieszkalnych zasobu Oddziału Regionalnego AMW Zielona Góra, związanych ze zmianą użytkownika w miejscowościach Zielona Góra, Sulechów, Brzezie k/Sulechowa, Babimost, Czerwieńsk, Krosno Odrzańskie, Szklarka Radnicka, Głogów. Część nr 4. - Wykonywanie robót remontowych w kwaterach i lokalach mieszkalnych zasobu Oddziału Regionalnego AMW Zielona Góra, związanych ze zmianą użytkownika w miejscowościach: Kożuchów, Nowogród Bobrzański, Potok, Gubin, Świętoszów, Żagań, Bobrzany, Żary. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub wszystkie części zamówienia. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia wykonawczego, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, ze zm.): 1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, które dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: wykonywanie wszystkich czynności związanych z wykonywaniem robót remontowych, 2) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: • oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności1 bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 1 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy. • zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Niespełnienie wymagań, o których mowa w pkt 1 i 2 skutkuje sankcjami określonymi w § 13 ust 1.pkt. l. lit. k)-m) umowy wykonawczej stanowiącej załącznik nr 3 do umowy ramowej. 3) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną