Praca sprzętem przeznaczonym do robót drogowych przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze: Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 2 – Obwód Drogowy Kożuchów oraz Obwód Drogowy Sława Zadanie nr 3 – Obwód Drogowy Lubsko oraz Obwód Drogowy Żagań Zadanie nr 4 – Obwód Drogowy Drezdenko oraz Obwód Drogowy Kłodawa Zadanie nr 5 – Obwód Drogowy Ośno Lubuskie oraz Obwód Drogowy Sulęcin

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-042 Zielona Góra, Al. Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. 683 280 300 , fax. 683 280 332
 • Data zamieszczenia: 2019-11-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
  Al. Niepodległości 32
  65-042 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 280 300, fax. 683 280 332
  REGON: 60928200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.zgora.pl, www.bip.zdw.zgora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Praca sprzętem przeznaczonym do robót drogowych przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze: Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zadanie nr 2 – Obwód Drogowy Kożuchów oraz Obwód Drogowy Sława Zadanie nr 3 – Obwód Drogowy Lubsko oraz Obwód Drogowy Żagań Zadanie nr 4 – Obwód Drogowy Drezdenko oraz Obwód Drogowy Kłodawa Zadanie nr 5 – Obwód Drogowy Ośno Lubuskie oraz Obwód Drogowy Sulęcin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  DOTYCZY ZADANIA NR 1 I. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Praca sprzętem przeznaczonym do robót drogowych: - samochód ciężarowy w przedziale min. 12 ton max. 18 ton, - samochód towarowo-osobowy do 3,5 ton wraz z kierowcą i 2-os. brygadą, - koparko-spycharka o poj. łyżki 0,25 – 1,0 m³, - równiarka drogowa samojezdna, - walec drogowy wibracyjny w przedziale min. 3,0Mg max. 3,5Mg oraz w przedziale min. 10 Mg max 15 Mg, - samochód towarowo-osobowy do 3,5 ton wraz z kierowcą do przewozu. 6 osób (transport brygady roboczej obwodu drogowego w ramach potrzeb bieżącego utrzymania dróg). II. Realizacja zamówienia: 1. Zamawiający przed rozpoczęciem wykonywania robót przekaże Wykonawcy zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas ich trwania. 2. Roboty będą realizowane przez Wykonawcę w różnych okresach w zależności od potrzeb: a) w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, maksymalny czas na przystąpienie do realizacji i zabezpieczenia terenu będzie wynosił …… godziny (zgodnie z oferta Wykonawcy) od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego przy użyciu faksu /poczty elektronicznej/telefonicznie*, Przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać tymczasowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prac. b) w przypadku zlecenia przez Zamawiającego prac samochodem towarowo-osobowym do 3,5 ton wraz z kierowcą, dot. transportu brygady roboczej obwodu drogowego w ramach potrzeb bieżącego utrzymania dróg - maksymalny czas na przystąpienie do realizacji prac będzie wynosił 2,5 godziny od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego przy użyciu faksu /poczty elektronicznej/telefonicznie*, c) w pozostałych sytuacjach – każdorazowo zostanie określany czas realizacji od chwili przyjęcia zlecenia przy użyciu faksu, poczty elektronicznej. * zlecenia telefoniczne będą miały zastosowanie tylko w dni wolne od pracy i świąteczne oraz poza godzinami urzędowania RDW Zielona Góra, zlecenia telefoniczne będą potwierdzane pisemnie następnego dnia roboczego. DOTYCZY ZADANIA NR 2 i 3 I. Przedmiotem zamówienia jest praca sprzętem przeznaczonym do robót drogowych w ramach działania Rejonu Dróg Wojewódzkich Kożuchów wg wskazań Zamawiającego. II. Realizacja zamówienia: 1. Roboty będą realizowane przez Wykonawcę w różnych okresach w zależności od potrzeb: a) w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, maksymalny czas na przystąpienie do realizacji i zabezpieczenia terenu będzie wynosił …. godziny (zgodnie z ofertą wykonawcy) od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego przy użyciu faksu/mailowo/ telefonicznie*, przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać tymczasowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót. b) w przypadku zlecenia przez Zamawiającego prac samochodem towarowo-osobowym do 3,5 ton wraz z kierowcą dot. transportu brygady roboczej obwodu drogowego w ramach potrzeb bieżącego utrzymania dróg maksymalny czas na przystąpienie do realizacji zlecenia będzie wynosił 2,5 godziny od chwili przyjęcia zlecenia przy użyciu faksu /poczty elektronicznej/telefonicznie*, c) w pozostałych sytuacjach - każdorazowo zostanie określany czas realizacji od chwili przyjęcia zlecenia przy użyciu faksu, poczty elektronicznej. * zlecenia telefoniczne będą miały zastosowanie tylko w dni wolne od pracy i świąteczne oraz poza godzinami urzędowania RDW Kożuchów. DOTYCZY ZADANIA NR 4 i 5 I. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Praca sprzętem: - wynajem pojazdów do transportu towarów wraz z kierowcą, - wynajem koparek wraz z obsługa operatorską, - wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej II. Realizacja zamówienia: 1. Realizacja robót następować będzie sukcesywnie w trakcie obowiązywania umowy, zależnie od potrzeb Zamawiającego, na jego pisemne zlecenie w terminie określonym w zleceniu. 2. Zlecenie częściowe będzie określać szczegółową lokalizację, zakres oraz termin robót. 3. Wykonawca oraz cały personel zobowiązani są do dyspozycyjności i gotowości po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego. Ponadto Wykonawca musi zapewnić całodobowy kontakt z upoważnioną osobą z podaniem numeru telefonu i numerem faksu. 4. Roboty objęte zamówieniem będą realizowane przez Wykonawcę etapami – jako roboty częściowe w dwóch trybach: a) w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, maksymalny czas na przystąpienie do realizacji i zabezpieczenia terenu będzie wynosił …….. godziny (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od chwili przyjęcia zlecenia przy użyciu faksu/ telefonicznego*. b) w pozostałych sytuacjach - każdorazowo zostanie określany czas realizacji od chwili przyjęcia zlecenia, przy użyciu faksu lub poczty elektronicznej. * zlecenia telefoniczne będą miały zastosowanie tylko w dni wolne od pracy i świąteczne oraz poza godzinami urzędowania RDW Kłodawa, zlecenia telefoniczne będą potwierdzane pisemnie następnego dnia roboczego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60181000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną