Praca sprzętem przeznaczonym do robót drogowych przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie Zadanie nr 1 – Obwód Drogowy Kożuchów i Obwód Drogowy Sława Zadanie nr 2 – Obwód Drogowy Lubsko i Obwód Drogowy Żagań

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-042 Zielona Góra, Al. Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. 683 280 300 , fax. 683 280 332
 • Data zamieszczenia: 2020-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
  Al. Niepodległości 32
  65-042 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 280 300, fax. 683 280 332
  REGON: 60928200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.zgora.pl ; www.bip.zdw.zgora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Praca sprzętem przeznaczonym do robót drogowych przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie Zadanie nr 1 – Obwód Drogowy Kożuchów i Obwód Drogowy Sława Zadanie nr 2 – Obwód Drogowy Lubsko i Obwód Drogowy Żagań
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia dla obu zadań jest wynajem: - wynajem koparek, - wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej, - pojazdów do transportu towarów wraz z kierowcą. Roboty będą miały charakter robót interwencyjnych (nie możliwych do przewidzenia w trakcie przygotowywania postępowania przetargowego). Zatem roboty będą wykonywane sukcesywnie w trakcie obowiązywania umowy, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że ilość jednostek ujęta w formularzu cenowym może ulec zmianie a ilości zamienne nie mogą wpłynąć na ceny jednostkowe określone w formularzu cenowym. Roboty objęte zamówieniem będą realizowane przez Wykonawcę w różnych okresach w zależności od potrzeb: a) w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, maksymalny czas na przystąpienie do realizacji i zabezpieczenia terenu będzie wynosił …. godziny (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od chwili przyjęcia zlecenia przy użyciu faksu/mailowo/telefonicznie*, przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać tymczasowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót. b) w przypadku zlecenia przez Zamawiającego prac samochodem towarowo-osobowym do 3,5 ton wraz z kierowcą dot. transportu brygady roboczej obwodu drogowego w ramach potrzeb bieżącego utrzymania dróg, maksymalny czas na przystąpienie do realizacji zlecenia będzie wynosił 2,5 godziny od chwili przyjęcia zlecenia przy użyciu faksu/poczty elektronicznej/telefonicznie*, c) w pozostałych sytuacjach – każdorazowo zostanie określony czas realizacji od chwili przyjęcia zlecenia, przy użyciu faksu lub poczty elektronicznej. *zlecenia telefoniczne będą miały zastosowanie tylko w dni wolne od pracy i świąteczne oraz poza godzinami urzędowania RDW Kożuchów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną