PROJEKT I BUDOWA MIEJSC OBSŁUGI PODRÓŻNYCH KAT. I „STOŻNE WSCHÓD” I „STOŻNE ZACHÓD” PRZY DRODZE EKSPRESOWEJ S3

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-950 Zielona Góra, Bohaterów Westerplatte
 • Telefon/fax: tel. 683271068 , fax. 683253468
 • Data zamieszczenia: 2019-06-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
  Bohaterów Westerplatte 31
  65-950 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683271068, fax. 683253468
  REGON: 01751157500090
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PROJEKT I BUDOWA MIEJSC OBSŁUGI PODRÓŻNYCH KAT. I „STOŻNE WSCHÓD” I „STOŻNE ZACHÓD” PRZY DRODZE EKSPRESOWEJ S3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania: PROJEKT I BUDOWA MIEJSC OBSŁUGI PODRÓŻNYCH KAT. I „STOŻNE WSCHÓD” I „STOŻNE ZACHÓD” PRZY DRODZE EKSPRESOWEJ S3. Celem przedmiotu zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z realizacją na jej podstawie robót budowlanych dla obiektu: - Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP kat. I), pn.: „Stożne Wschód” i „Stożne Zachód” przy drodze ekspresowej S3 w km ok. 279+300 (pierwszego odcinka drogi S3 Sulechów – Nowa Sól). Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, wybudowanie, uzyskanie decyzji dopuszczenia do użytkowania oraz oddanie do użytkowania obiektu budowlanego objętego przedmiotem zamówienia. Przedmiot zamówienia stanowi element drogi ekspresowej S3 w km ok. 279+300 (pierwszego odcinka drogi S3 Sulechów – Nowa Sól) i obejmuje w szczególności następujące elementy: a) Jezdnie manewrowe i miejsca postojowe, w tym: parkingi dla samochodów osobowych, parkingi dla samochodów ciężarowych, parkingi dla autokarów, stanowiska dla samochodów z ładunkiem niebezpiecznym, miejsce wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego, przeznaczone w szczególności do ważenia pojazdów, zlokalizowane przy wlocie na teren MOP, b) Urządzenia i rozwiązania techniczne zabezpieczające ruch (m.in. bariery ochronne, oznakowanie poziome i pionowe), c) Wolnostojący budynek toalety (WC) – należy opracować w oparciu o projekt typowy pn.: „Projekt typowego obiektu budowlanego toalety wolnostojącej na obszarze Miejsca Obsługi Podróżnych kat. I”, d) Zadaszenia miejsc wypoczynku, które formą i kolorystyką powinny być dopasowane do budynku WC, e) Elementy małej architektury, które formą i kolorystyką powinny być dopasowane do budynku WC, f) Hydranty dla potrzeb Straży Pożarnej, g) Zbiornik przeciwpożarowy, h) Stanowisko dla zrzutu ścieków z autokarów, i) Zadaszone miejsce śmietnik na kontenery na śmieci oraz 3 zestawy śmietników pozwalających na segregację odpadów, rozmieszczone w każdej ze stref oraz przy toalecie, j) Instalacja elektryczna, k) Oświetlenie terenu MOP, l) Kanalizacja deszczowa i sanitarna wraz ze zbiornikiem bezodpływowym o poj. ok V=30 m3 (dla budynku WC i stanowiska zrzutu ścieków dla autokarów) lub wraz z przyłączeniem do sieci kanalizacyjnej, m) Zieleń, n) Miejsce pod kolumnę alarmową, o) sieć wodociągowa zaopatrująca obiekty MOP-ów w wodę na cele socjalno – bytowe, p) Monitoring wizyjny. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.) z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną