Projekt i Budowa Miejsc Obsługi Podróżnych kategorii II i III do standardu kategorii I przy drodze ekspresowej S3: Niegosławice Wschód, Niegosławice Zachód

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-950 Zielona Góra, Bohaterów Westerplatte
 • Telefon/fax: tel. 683271068 , fax. 683253468
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
  Bohaterów Westerplatte 31
  65-950 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683271068, fax. 683253468
  REGON: 01751157500090
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Projekt i Budowa Miejsc Obsługi Podróżnych kategorii II i III do standardu kategorii I przy drodze ekspresowej S3: Niegosławice Wschód, Niegosławice Zachód
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Celem przedmiotu zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z realizacją na jej podstawie Robót budowlanych dla obiektów: a) Miejsca Obsługi Podróżnych kategorii II do standardu kategorii I Niegosławice Wschód, b) Miejsca Obsługi Podróżnych kategorii III do standardu kategorii I Niegosławice Zachód, stanowiących elementy zagospodarowania drogi ekspresowej S3 zrealizowanej w ramach Inwestycji pn.: Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4), zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła),o długości ok. 16,400 km tj. od km 0+000 do ok. km 16+397,76 (tj. do km 16+400 ustalonego na etapie decyzji środowiskowej i podziału dokumentacji na odcinki). Zamówienie dotyczy w szczególności: - Wykonanie opracowań projektowych wraz z uzyskaniem opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji wymaganych przepisami, na podstawie których zrealizowane zostaną Roboty budowlane, (Przed uzyskaniem decyzji pozwalającej na Realizację Robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia koncepcję kat. I i projekt budowlany), - Realizację Robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, - Wykonanie opracowań projektowych wraz z uzyskaniem opinii, uzgodnień, pozwoleń w celu przeprowadzenia procedur umożliwiających uzyskanie decyzji dopuszczenia do użytkowania oraz oddanie do użytkowania obiektów budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną