Projekt unijny „Zawodowcy”. Inwestycja pn.: „Zmiana sposobu użytkowania, częściowa rozbiórka i rozbudowa budynku garażowego i związane z tym roboty budowlane, z przeznaczeniem na cele dydaktyczne” w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej - projekt realizowany poza formułą ZIT”.

Urząd Miasta ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Miasta
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-424 Zielona Góra, ul. Podgórna
 • Telefon/fax: tel. 0684564100,4564406 do 08 , fax. 068 4564155, 4564455
 • Data zamieszczenia: 2019-05-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta
  ul. Podgórna 22
  65-424 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 0684564100,4564406 do 08, fax. 068 4564155, 4564455
  REGON: 65423300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zielonagora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Projekt unijny „Zawodowcy”. Inwestycja pn.: „Zmiana sposobu użytkowania, częściowa rozbiórka i rozbudowa budynku garażowego i związane z tym roboty budowlane, z przeznaczeniem na cele dydaktyczne” w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej - projekt realizowany poza formułą ZIT”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania, częściowej rozbiórce i rozbudowie istniejącego budynku garażowego i związanych z tym robót budowlanych, z przeznaczeniem na cele dydaktyczne, położonego na terenie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, zlokalizowanym przy ul. Botanicznej 54, 65-392 Zielona Góra na działce nr ew. 2/12 i 2/14, obręb 37. Teren inwestycji objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielona Góra. Istniejący garaż po wykonaniu robót budowlanych i zmianie sposobu użytkowania przeznaczony będzie na studio techniczne realizacji dźwięków z kabiną nagrań oraz Eco żywność technologia agrobiznesu z pokojem instruktora. Działka jest częściowo zabudowana przez budynki Zespołu Szkół i Palcówek Kształcenia Zawodowego oraz garaż (nie wpisany do rejestru zabytków). Powierzchnia projektowanej zabudowy użytkowej wynosi ok. 279,63 m², budynek jednokondygnacyjny, wysokość budynku w najwyższym punkcie ok. 4,9 m nad poziomem terenu, kubatura budynku po rozbudowie ok. 1502,50 m³. 2. W ramach przedmiotu zamówienia do wykonawcy należy w szczególności wykonanie: 1) prac rozbiórkowych i przygotowawczych terenu pod budowę, w tym rozbiórka wiaty, ogrodzenia, silosów, części ogrodzenia z siatki na podmurówce, 2) fundamentowanie budynku, w tym wykonanie izolacji poziomych budynku, 3) izolacji przeciwwilgociowych pionowych z zastosowaniem masy bitumicznej i folii ochronnej kubełkowej, 4) robót murarskich i murowych w celu wzniesienia konstrukcji obiektu oraz wykonanie wszystkich elementów wykończeniowych, w szczególności: malarskich, posadzek, elewacji, tynków wewnętrznych i zewnętrznych, założenie stolarki okiennej i drzwiowej, itd. 5) montaż obróbek blacharskich: opierzeń, parapetów zewnętrznych, kominka wentylacyjnego i innych, 6) pokrycia dachowego o konstrukcji z płyt stropowych żelbetowych prefabrykowanych, pokrycie papą termozgrzewalną, wraz z wykonaniem obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej, 7) założenie rynien i rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej, 8) robót instalacyjnych elektrycznych, w tym: wykonanie instalacji zasilających obiekt; montaż skrzynek, rozdzielnic i tablic elektrycznych; instalacji oświetleniowej; instalacji odgromowej; 9) instalacji wodno-kanalizacyjnej i sanitarnej, w tym: instalacji centralnego ogrzewania; wody zimnej i ciepłej; wentylacyjnej; klimatyzacyjnej oraz p.poż. wraz z wyposażeniem obiektu w gaśnice, 10) budowa przyłączy: wody, energii cieplnej i elektrycznej oraz podłączenie do kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 11) wykonanie ciągu pieszo-jezdnego, miejsc postojowych z nawierzchni ażurowej trawiastej, budowa ogrodzenia od strony lasu, 12) prac porządkowych, w tym wywozu i utylizacji gruzu, 13) wszelkich prób, badań, pomiarów i odbiorów niezbędnych dla realizacji kompleksowego przedmiotu zamówienia. 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr I.3 do SIWZ oraz dokumentacja projektową, zawartą w załączniku nr I.5 do SIWZ. 4. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem. 5. Zamawiający załączył w celach informacyjnych/pomocniczych kosztorysy ofertowe. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia zakresu i ilości wykonania robót budowlanych w zakresie przedmiotu umowy. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy, do złożenia zamawiającemu wypełnionych kosztorysów ofertowych. Kosztorysy będą służyły do obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy lub rezygnacji zamawiającego z wykonania tej części przedmiotu umowy. Wykonawca nie ma obowiązku załączenia kosztorysu ofertowego do oferty. 6. Na wykonany przedmiot zamówienia wykonawca zobowiązany jest udzielić: - gwarancji jakości na okres min. 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego; - rękojmi za wady na okres min. 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego; Uwaga: dodatkowy okres wydłużenia gwarancji jakości i rękojmi podlega punktacji zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w pkt 31.2. SIWZ. 7. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy, osób wykonujących czynności niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia polegające na wykonaniu: a) robót ogólnobudowlanych inwestycyjnych i remontowych związanych z rozbiórką i rozbudową istniejącego garażu, b) budową ciągu pieszo-jezdnego i miejsc postojowych, c) robót wykończeniowych, d) robót instalacyjnych: elektrycznych, sanitarnych i wentylacyjnych, e) robót inżynieryjnych w zakresie wykonania sieci i przyłączy, f) operowaniu sprzętem i maszynami, które będą wykonywać czynności polegające na ich obsłudze - o ile wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną