Przebudowa budynku biurowego ul. Zjednoczenia 104 i 106 w Zielonej Górze

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-120 Zielona Góra, Al. Zjednoczenia
 • Telefon/fax: tel. 68 411 96 00, , fax. 68 411 96 12
 • Data zamieszczenia: 2019-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Zielonej Górze
  Al. Zjednoczenia 104
  65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 411 96 00, , fax. 68 411 96 12
  REGON: 11263946005750
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amw.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: zarządzanie mieniem Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku biurowego ul. Zjednoczenia 104 i 106 w Zielonej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku biurowego ul. Zjednoczenia 104 i 106 w Zielonej Górze. ETAP I i II: PRACE OBJĘTE SĄ DECYZJĄ POZWOLENIA NA BUDOWĘ CZĘŚĆ A: I. remont/przebudowa pomieszczeń biurowych, a w szczególności: 1. Parter pokoje od 1.3 do 1.11 (szpachlowanie, malowanie, wymiana posadzek na ceramiczne); 2. II piętro pokoje od 3.3 do 3.11 jw.; 3. W kosztorysie ująć demontaż, montaż, przenoszenie mebli biurowych; 4. Uzupełnienie lamp oświetleniowych; 5. Demontaż starych instalacji; 6. Wymianę osprzętu elektrycznego (gniazda, wyłączniki) + pomiary; II. remont/przebudowa korytarzy i klatki schodowej (od piwnicy do II p), a w szczególności: 1. Parter, I p, II p - Wymiana posadzek, wykonania podłoża itp.; 2. Wymiana balustrad schodowych; 3. Szpachlowanie, malowanie ścian korytarzy (obudowy instalacji); 4. Wymiana gniazd, wyłączników; 5. Demontaż starych instalacji. III. docieplenie stropodachu, wymiana pokrycia, obróbki blacharskie, remont kominów, wymiana instal. odgromowej itd. uwzględniając również demontaż i montaż urządzeń znajdujących się na dachu wraz z uruchomieniem (jeśli to jest wymagane) instalacji klimatyzacji w budynku. CZĘŚĆ B: 1. Wykonanie sieci LAN; 2. Rozbudowa tablicy rozdzielczej II piętro; 3. Wykonanie przebudowy pomieszczeń biurowych I i II piętro; 4. Wykonanie instalacji elektrycznej w nowych pomieszczeniach z montażem osprzętu; 5. Przebudowa istniejącej instalacji elektrycznej ; 6. Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych z wymianą posadzek; 7. Wykonanie remontu korytarzy z zabudową instalacji, wymianą posadzek; 8. Wymiana pionów kanalizacji sanitarnej (I i II piętro); 9. Przebudowa i remont pomieszczeń WC; Minimalny wymagany okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę na przedmiot zamówienia to 36 miesięcy; Wykonawca w składanej ofercie może zaproponować równoważne (inne) materiały i urządzenia, lecz o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych od przyjętych w przedmiarach robót, opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a, 1b do SIWZ), kompatybilne z istotnymi parametrami technicznymi materiałów i urządzeń zastosowanych w przedmiarach robót, opisie przedmiotu zamówienia, nie powodujące zmian w przyjętych rozwiązaniach funkcjonalnych i konstrukcyjnych obiektu oraz umożliwiające ich powiązanie z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi w sposób przyjęty w przedmiarach robót, opisie przedmiotu zamówienia jak również nie powodujące konieczności ponownego wykonania dokumentacji projektowej. W przypadku wskazania w przedmiarach robót, opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów lub urządzeń, Wykonawca może zaoferować równoważne materiały i urządzenia o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż materiały lub urządzenia wskazane w przedmiarach robót, opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku skorzystania przez wykonawcę z uprawnienia do zaoferowania rozwiązań równoważnych Zamawiający wymaga od wykonawcy, stosownie do treści art. 30 ust. 5 ustawy Pzp złożenia dokumentów uwiarygodniających zastosowanie rozwiązań równoważnych. Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej, a użyte materiały powinny spełniać wymogi określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.). UWAGA !!!!: Prace wykonywane będą w czynnym obiekcie (zakład pracy). Możliwe jest, że wymagane będzie wykonywanie prac uciążliwych (m.in. z powodu nadmiernego hałasu) po godzinie 16:00. Wykonawca zobowiązany jest również uwzględnić w ramach wynagrodzenia konieczność zdemontowania, przeniesienia i ponownego montażu mebli i wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych do remontu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1a i 1b do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną