Przebudowa budynku biurowego ul. Zjednoczenia 104 i 106 w Zielonej Górze

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-120 Zielona Góra, Al. Zjednoczenia
 • Telefon/fax: tel. 68 411 96 00, , fax. 68 411 96 12
 • Data zamieszczenia: 2020-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Zielonej Górze
  Al. Zjednoczenia 104
  65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 411 96 00, , fax. 68 411 96 12
  REGON: 11263946005750
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amw.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: zarzadzanie mieniem Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku biurowego ul. Zjednoczenia 104 i 106 w Zielonej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku biurowego przy ul. Zjednoczenia 104 i 106 w Zielonej Górze. Zakres robót obejmuje przebudowę pomieszczeń biurowych, pomieszczeń archiwum, wykonanie sieci LAN, elektrycznej, alarmowej, sanitarnej i klimatyzacji. ETAP III jest ostatnim etapem prac związanych z dostosowaniem pomieszczeń do zgodności z istniejącymi przepisami BHP, p-poż. i prawa budowlanego. 2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia – 120 dni od dnia zawarcia umowy. 3. Wymagany min. termin gwarancji na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia wynosi 36 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Dokumentacji Projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót stanowiących załącznik nr 1 a do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną