Przebudowa budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej na Dom Samotnej Matki i Ośrodek Interwencji Kryzysowej - OIK w ramach zadania pn. Adaptacja obiektu przy ul. Aleja Wojska Polskiego na potrzeby Domu Samotnej Matki (ul. Aleja Wojska Polskiego 116g, działka nr 699/1, obręb 0025 w Zielonej Górze)

Urząd Miasta ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Miasta
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-424 Zielona Góra, ul. Podgórna
 • Telefon/fax: tel. 0684564100,4564406 do 08 , fax. 068 4564155, 4564455
 • Data zamieszczenia: 2020-09-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta
  ul. Podgórna 22
  65-424 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 0684564100,4564406 do 08, fax. 068 4564155, 4564455
  REGON: 65423300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zielonagora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej na Dom Samotnej Matki i Ośrodek Interwencji Kryzysowej - OIK w ramach zadania pn. Adaptacja obiektu przy ul. Aleja Wojska Polskiego na potrzeby Domu Samotnej Matki (ul. Aleja Wojska Polskiego 116g, działka nr 699/1, obręb 0025 w Zielonej Górze)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej przy ul. Aleja Wojska Polskiego 116 g w Zielonej Górze realizowanego w dwóch etapach: 1.1. Etap I - obejmujący roboty dla utworzenia przyszłego Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - DOM Samotnej Matki; 1.2. Etap II - obejmujący roboty pod utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej (OIK) i pozostałe roboty objęte dokumentacją projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Szczegółowy podział robót dla poszczególnych etapów określa tabela zawarta w załączniku nr I.3 do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) roboty budowlane związane z przebudową: pomieszczeń, korytarzy, klatki schodowej wraz z wykonaniem szybu dźwigowego dla osób niepełnosprawnych a także między innymi: roboty rozbiórkowe, budowę ścianek działowych, wymianę częściową stolarki drzwiowej i okiennej, wykonanie posadzek, tynków, montaż sprzętu gaśniczego; b) roboty sanitarne wewnętrzne obejmujące między innymi wymianę istniejących pionów kanalizacyjnych i budowę nowych, wymianę istniejących grzejników na nowe, wymianę podejść wod. – kan. dla armatury sanitarnej wraz z jej wymianą, budowę wewnętrznej instalacji hydrantowej; c) roboty elektryczne obejmujące między innymi: wymianę istniejących przewodów instalacji elektrycznych, osprzętu i montaż opraw a także montaż instalacji: teletechnicznej, oddymiania, wyrównawczej i odgromowej; d) roboty sanitarne zewnętrzne w tym: budowę przyłącza wody pożarowej i budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej; e) zagospodarowanie terenu w tym wybudowanie: parkingu dla 16 miejsc postojowych, poszerzenia istniejącej drogi wewnętrznej, dojścia do budynku i śmietnika z kostki betonowej, osłony śmietnikowej zadaszonej, ogrodzenia typu panelowego z bramami przesuwnymi i furtkami; f) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 3. Szczegółowy zakres robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia precyzuje dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót zawarte w załączniku nr I.5 do SIWZ. 4. W załączniku nr I.5 do SIWZ zamieszczone zostały również przedmiary robót. Zamawiający informuje, iż ww. przedmiary robót stanowią jedynie dokument pomocniczy - ilości podane w przedmiarach nie są podstawą wyceny przedmiotu zamówienia dla Wykonawcy, a jedynie mają na celu określenie technologii wykonania robót. W celu dokonania pełnej wyceny robót każdy z Wykonawców zobowiązany jest przed złożeniem oferty zapoznać się z dokumentacją projektową, STWiOR oraz zapisami niniejszej SIWZ. 5. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji dla robót objętych umową na okres min. 36 miesięcy i rękojmi za wady robót na okres przekraczający gwarancję o 6 miesięcy. Uwaga: Dodatkowa gwarancja dla robót (okres wydłużenia gwarancji) podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 31.2. SIWZ. 6. Zamawiający informuje, iż mogące wystąpić w SIWZ wraz z załącznikami wskazania nazw zwyczajowych, znaków towarowych, nazw producentów, zdjęć w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech wizualnych, technicznych i jakościowych. Użyte w SIWZ wraz z załącznikami nazwy produktów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy traktować jako przykładowe - Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów (produktów) równoważnych. Za produkt równoważny uznaje się produkt, który będzie miał te same cechy funkcjonalne, wizualne, materiałowe i techniczne co konkretny produkt wskazany w SIWZ lecz jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza od opisanego w przedmiocie zamówienia. 7. Zawarte w niniejszej SIWZ wraz załącznikami informacje na temat parametrów i funkcji są danymi minimalnymi - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o rozszerzonych funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania określone w niniejszym zamówieniu. 8. Zgodnie z art. art. 30 ust. 8 pkt 1 ustawy pzp Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. 9. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem. 10. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1032) osób wykonujących czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, polegających na wykonaniu wszelkich robót związanych z pracami przy przebudowie budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, o ile czynności te nie będą wykonywane przez te osoby w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oświadczenie wraz wykazem wszystkich osób wykonujących ww. zakres prac. 11. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie zgodnym z § 11 ust. 7 wzoru umowy. 12. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy harmonogram rzeczowo – finansowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną