Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Przylep-Osiedlowa, ul. Przylep-Akacjowa w ramach zadania Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Przylep

Urząd Miasta ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Miasta
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-424 Zielona Góra, ul. Podgórna
 • Telefon/fax: tel. 0684564100,4564406 do 08 , fax. 068 4564155, 4564455
 • Data zamieszczenia: 2019-07-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta
  ul. Podgórna 22
  65-424 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 0684564100,4564406 do 08, fax. 068 4564155, 4564455
  REGON: 65423300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zielona-gora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Przylep-Osiedlowa, ul. Przylep-Akacjowa w ramach zadania Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Przylep
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: - Budowa drogi o nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej typu EKO KWADRAT 20x20x8 cm - ul. Przylep-Osiedlowa - Budowa drogi o nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej typu EKO BEHATON 20x10x8 cm - ul. Przylep-Akacjowa - Obustronne pobocze o szerokości 0,75 m utwardzone warstwą kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm grubości 12 cm. - Odwodnienie drogi - powierzchniowo, z odprowadzeniem wody bezpośrednio do gruntu za pośrednictwem przepuszczalnej konstrukcji nawierzchni oraz za pośrednictwem jednego wpustu deszczowego i systemu studni chłonnych w miejscu lokalnej strefy bezodpływowej ul. Przylep-Osiedlowa. 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.3 do SIWZ oraz w dokumentach, o których mowa w pkt 3.3. SIWZ. 3.3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową zawartą w załączniku nr I.5 do SIWZ. 3.4. Zamawiający załączył w celach informacyjnych/pomocniczych przedmiary robót Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia zakresu i ilości wykonania robót budowlanych w zakresie przedmiotu umowy. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 3.5. Wszelkie nazwy materiałów należy rozumieć jako przykładowe o parametrach pożądanych przez Zamawiającego. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku użycie materiału równoważnego pod względem głównych (istotnych) parametrów technicznych i użytkowych przy zachowaniu, co najmniej takiego samego poziomu jakości, trwałości, funkcjonalności (w tym kosztów utrzymania) oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami (wbudowanymi) przy realizacji zamówienia. 3.6. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego oraz rękojmi na okres przekraczający gwarancję o 6 miesięcy. Uwaga: Dodatkowa gwarancja jakości i rękojmia za wady dla robót (okres wydłużenia gwarancji jakości i rękojmi za wady) podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 31.2. SIWZ. 3.7. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem. 3.8. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) osób wykonujących czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, polegające na: a) wykonaniu robót ziemnych, b) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej - o ile czynności te nie będą wykonywane przez te osoby w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. 3.9. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie zgodnym z § 11. 7 wzoru umowy. 3.10. Wyłoniony wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramu rzeczowo – finansowego. 3.11. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do złożenia oświadczenia wraz wykazem osób wykonujących roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia zgodnie z pkt 3.8 SIWZ. 3.12. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do złożenia kopii dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w pkt. 5.1.2 SIWZ. 3.13. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do złożenia kopii dokumentów potwierdzających przynależność osób, o których mowa w pkt. 5.1.2 SIWZ do właściwej izby samorządu zawodowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną