Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice-Sulęcin- Międzyrzecz: ZADANIE nr 1: odcinek V od km 65+400,00 do km 67+400,00 odcinek VI od km 67+400,00 do km 68+050,00 odcinek VII od km 68+050,00 do km 69+644,00 ZADANIE nr 2: odcinek VIII od km 71+980,00 do km 73+350,00

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-042 Zielona Góra, Al. Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. 683 280 300 , fax. 683 280 332
 • Data zamieszczenia: 2018-03-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
  Al. Niepodległości 32
  65-042 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 280 300, fax. 683 280 332
  REGON: 609282000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw.zgora.pl, www.zdw.zgora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice-Sulęcin- Międzyrzecz: ZADANIE nr 1: odcinek V od km 65+400,00 do km 67+400,00 odcinek VI od km 67+400,00 do km 68+050,00 odcinek VII od km 68+050,00 do km 69+644,00 ZADANIE nr 2: odcinek VIII od km 71+980,00 do km 73+350,00
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres inwestycji obejmuje: ZADANIE nr 1: Odcinek V: 1. przebudowę istniejącej jezdni oraz uregulowanie jej szerokości do 6,0 m 2. przebudowę istniejących zjazdów 3. przebudowę poboczy 4. przebudowę/profilowanie rowów drogowych 5. poprawę elementów oznakowania, 6. zabezpieczenie (rury osłonowe) elementów sieci teletechnicznej 7. usunięcie kolidujących drzew i krzewów 8. nasadzenia drzew. Odcinek VI: 1. rozbudowę istniejącej jezdni oraz uregulowanie jej szerokości do 7,0 m (pasy ruchu 3,5 m) 2. rozbudowę istniejących zjazdów 3. przebudowę poboczy 4. usuniecie kolidujących drzew i krzewów 5. budowę rowów drogowych 6. naprawę i zabezpieczenie powierzchni skarp istniejących nasypów 7. montaż barier ochronnych, 8. poprawę elementów oznakowania, 9. przebudowę (demontaż starych i budowa nowych elementów) kolidujących elementów sieci teletechnicznej 10. uregulowanie szerokości pasa drogowego do min. 25 m. Odcinek VII: 1. przebudowę istniejącej jezdni oraz uregulowanie jej szerokości do 6,0 (pasy ruchu po 3,0 m), 2. przebudowę istniejących zjazdów, 3. przebudowę poboczy, 4. usunięcie kolidujących drzew i krzewów, 5. budowę i przebudowę rowów drogowych, 6. remont istniejącego mostu w km 69+357,75, 7. montaż barier ochronnych, 8. poprawę elementów oznakowania. 9. nasadzenia drzew. ZADANIE nr 2: 1. przebudowę istniejącej jezdni oraz uregulowanie jej szerokości do 6,0 (pasy ruchu po 3,0 m), 2. przebudowę istniejących zjazdów, 3. przebudowę poboczy, 4. usunięcie kolidujących drzew i krzewów, 5. budowę i przebudowę rowów drogowych, 6. przebudowę istniejącego przepust w km 72+329,65 pod koroną drogi wojewódzkiej, 7. montaż barier ochronnych, 8. poprawę elementów oznakowania, 9. przebudowę kolidujących elementów sieci teletechnicznej, 10. nasadzenia drzew. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną