Przebudowa instalacji c.o. w budynkach mieszkalnym 51 i 53 w Wędrzynie

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-120 Zielona Góra, Al. Zjednoczenia
 • Telefon/fax: tel. 68 411 96 00, , fax. 68 411 96 12
 • Data zamieszczenia: 2020-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Zielonej Górze
  Al. Zjednoczenia 104
  65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 411 96 00, , fax. 68 411 96 12
  REGON: 11263946005750
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amw.com.pl/https://amw.eb2b.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa instalacji c.o. w budynkach mieszkalnym 51 i 53 w Wędrzynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa instalacji c.o. w budynkach mieszalnych nr 51 i 53 w Wędrzynie. 2. Wymagany minimalny termin gwarancji na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia wynosi 36 miesięcy. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na niżej wymienione części zamówienia: Część nr 1 zamówienia – Przebudowa instalacji c.o. w budynku nr 51 w Wędrzynie Część nr 2 zamówienia – Przebudowa instalacji c.o. w budynku nr 53 w Wędrzynie. 4. Ofertę można złożyć na wszystkie części lub na dowolną ilość części zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Dokumentacji Projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ. UWAGA! Przedmiar robót może nie przedstawiać całego zakresu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty zakres wynikający z całego opisu przedmiotu zamówienia (według załącznika nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45300000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną