„Przebudowa instalacji elektrycznych wewnętrznych WLZ, tablic, oświetlenia administracyjnego, wykonanie instalacji domofonowej w trzech budynkach administrowanych przez ABM1 w Zielonej Górze: Chopina 20, Chopina 22, Sucha 12.”.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-120 Zielona Góra, Zjednoczenia
 • Telefon/fax: tel. 68 353-67-04, , fax. 68 353-36-84
 • Data zamieszczenia: 2020-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  Zjednoczenia 110
  65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 353-67-04, , fax. 68 353-36-84
  REGON: 36826809700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gm.zgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowy zakład budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa instalacji elektrycznych wewnętrznych WLZ, tablic, oświetlenia administracyjnego, wykonanie instalacji domofonowej w trzech budynkach administrowanych przez ABM1 w Zielonej Górze: Chopina 20, Chopina 22, Sucha 12.”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa instalacji elektrycznych wewnętrznych WLZ, tablic, oświetlenia administracyjnego, wykonanie instalacji domofonowej w trzech budynkach administrowanych przez ABM1 w Zielonej Górze: Chopina 20, Chopina 22, Sucha 12. Zakres prac: a) Chopina 20 - roboty demontażowe, - montaż tablic rozdzielczych, - montaż wewnętrznych linii zasilających, - montaż instalacji oświetleniowej piwnic lokatorskich, - montaż instalacji oświetleniowej klatki schodowej i strychu, - montaż instalacji dzwonkowej i gniazd wtyczkowych w mieszkaniach lokatorskich, - montaż instalacji połączeń wyrównawczych, - montaż instalacji domofonowej, - prace tynkarskie i malarskie, - pomiary elektryczne. b) Chopina 22 - roboty demontażowe, - montaż tablic rozdzielczych, - montaż wewnętrznych linii zasilających, - montaż instalacji oświetleniowej piwnic lokatorskich, - montaż instalacji oświetleniowej klatki schodowej i strychu, - montaż instalacji dzwonkowej i gniazd wtyczkowych w mieszkaniach lokatorskich, - montaż instalacji połączeń wyrównawczych, - montaż instalacji domofonowej, - prace tynkarskie i malarskie, - pomiary elektryczne. c) Sucha 12 - roboty demontażowe, - montaż tablic rozdzielczych, - montaż wewnętrznych linii zasilających, - montaż instalacji uziemiającej i uzupełnienie instalacji odgromowej, - instalacje elektryczne w sklepie i mieszkaniu lokatorskim, - pomiary elektryczne. Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem określony jest w projekcie budowlanym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIOR). Uwaga: Zamawiający informuje iż mogące wystąpić w SIWZ wraz z załącznikami wskazania nazw zwycząjowych, znaków towarowych, nazw producentów, zdjęć w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech wizualnych, technicznych i jakościowych. Użyte w SIWZ wraz z załącznikami nazwy produktów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy traktować jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych. Za produkt równoważny uznaje się produkt, który będzie miał te same cechy funkcjonalne, wizualne, materiałowe i techniczne co konkretny produkt wskazany w SIWZ lecz jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza od opisanego w przedmiocie zamówienia. Zawarte w SlWZ wraz załącznikami informacje na temat parametrów i funkcji są danymi minimalnymi. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o rozszerzonych funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne Wymagania określone w niniejszym zamówieniu. Zamawiający informuje, iż dołączony kosztorys pełni funkcję pomocniczą do ustalenia ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą składa zamawiającemu przed podpisaniem umowy wypełniony kosztorys ofertowy. Wykonawca nie ma obowiązku załączenia kosztorysu do oferty. 2. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040) wszystkie osoby wykonujące czynności objęte przedmiotem zamówienia, polegające na przebudowie instalacji elektrycznych – zgodnie z projektem. Zamawiający zastrzega możliwość kontroli (sam lub przez inne osoby) pracowników wykonujących ww. czynności na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający ma prawo żądania udokumentowania przez Wykonawcę faktu zatrudnienia osób wymienionych w oświadczeniu dotyczącym zatrudnienia na umowę o pracę. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu oświadczenie wraz z wykazem osób o których mowa powyżej najpóźniej w dniu podpisania umowy. 3. Wykonawca udziela minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonane prace oraz rękojmi obejmującej okres gwarancji. Bieg gwarancji rozpoczyna się następnego dnia licząc od daty odbioru zadania. Uwaga: wydłużenie okresu gwarancji punktowane będzie w kryterium oceny ofert zgodnie z pkt. 26.3. SIWZ. 4. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000-7 Roboty budowlane 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45311200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną