Przebudowa konstrukcji dachu wraz z usunięciem skutków zalewania budynku w Czerwieńsku, ul. Składowa 12

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-120 Zielona Góra, Al. Zjednoczenia
 • Telefon/fax: tel. 68 411 96 00, , fax. 68 411 96 12
 • Data zamieszczenia: 2019-06-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Zielonej Górze
  Al. Zjednoczenia 104
  65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 411 96 00, , fax. 68 411 96 12
  REGON: 11263946005750
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amw.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: zarządzanie mieniem Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa konstrukcji dachu wraz z usunięciem skutków zalewania budynku w Czerwieńsku, ul. Składowa 12
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa konstrukcji dachu wraz z usunięciem skutków zalewania budynku w Czerwieńsku, ul. Składowa 12. W ramach realizacji zadania przewiduje się wykonanie poniższych robót: 1. Przebudowa i remont dachu – przebudowa głównie w obszarze klatek schodowych. 2. Przebudowa i remont systemu odprowadzania wód opadowych – przemieszczenie i ukształtowanie rynien, rur spustowych oraz opierzeń dachu i balkonów, związane z przebudową i remontem dachu oraz balkonów. 3. Przebudowa i remont instalacji odgromowej – w niezbędnym zakresie, związane z przebudową i remontem dachu. 4. Przebudowa i remont elewacji – klatki schodowe, balkony, gzymsy, związane z przebudową i remontem dachu oraz z koniecznością usunięcia szkód spowodowanych nieszczelnościami dachu, opierzeń i systemu orynnowania. 5. Przebudowa i remont balkonów – związane z przebudową i remontem systemu orynnowania, opierzeń / obróbek oraz z koniecznością usunięcia szkód spowodowanych nieszczelnościami dachu, opierzeń i systemu orynnowania. 6. Przebudowa i remont wewnętrznej instalacji elektrycznej – związane z przebudową i remontem dachu. 7. Przebudowa i remont wewnętrzny pomieszczeń – związane z przebudową i remontem dachu oraz z koniecznością usunięcia szkód spowodowanych nieszczelnościami dachu, opierzeń i systemu orynnowania, a także wykorzystanie możliwości poprawy izolacyjności termicznej obiektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1a, 1b do SIWZ. Kod CPV 45210000-2 roboty budowlane w zakresie budynków 45450000-6 roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe; 45260000-7 roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne; 45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach Wykonawca w składanej ofercie może zaproponować równoważne (inne) materiały i urządzenia, lecz o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych od przyjętych w przedmiarach robót, opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a, 1b, 1c do SIWZ), kompatybilne z istotnymi parametrami technicznymi materiałów i urządzeń zastosowanych w przedmiarach robót, opisie przedmiotu zamówienia, nie powodujące zmian w przyjętych rozwiązaniach funkcjonalnych i konstrukcyjnych obiektu oraz umożliwiające ich powiązanie z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi w sposób przyjęty w przedmiarach robót, opisie przedmiotu zamówienia jak również nie powodujące konieczności ponownego wykonania dokumentacji projektowej. W przypadku wskazania w przedmiarach robót, opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów lub urządzeń, Wykonawca może zaoferować równoważne materiały i urządzenia o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż materiały lub urządzenia wskazane w przedmiarach robót, opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku skorzystania przez wykonawcę z uprawnienia do zaoferowania rozwiązań równoważnych Zamawiający wymaga od wykonawcy, stosownie do treści art. 30 ust. 5 ustawy Pzp złożenia dokumentów uwiarygodniających zastosowanie rozwiązań równoważnych. Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej, a użyte materiały powinny spełniać wymogi określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną