Przebudowa parteru budynku dydaktycznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, przy ul. Armii Krajowej 75

Powiat Zielonogórski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiat Zielonogórski
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna
 • Telefon/fax: tel. 684 527 575 , fax. 684 527 500
 • Data zamieszczenia: 2019-03-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Zielonogórski
  ul. Podgórna 5
  65-057 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 684 527 575, fax. 684 527 500
  REGON: 97077014900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat-zielonogorski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa parteru budynku dydaktycznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, przy ul. Armii Krajowej 75
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Opis przedmiotu zamówienia W zakres prac dotyczących niniejszego zamówienia wchodzi wykonanie robót budowlano montażowych zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, dotyczące pomieszczeń na parterze budynku i części piwnicy a w szczególności: - rozbiórka części istniejących ścianek działowych związanych ze zmianą funkcji pomieszczeń, - wykonanie zamurowań otworów, przebić w istniejących ścianach wewnętrznych, - wykonanie nowych ścianek działowych , - rozbiórka okładzin z glazury w pomieszczeniach sanitarnych, - wykonanie okładzin ścian z płytek ceramicznych w : w.c., pracowniach szkolnych i zapleczach ( tam gdzie to wymagane przepisami) do wys. 2,00 m., - remont tynków wewnętrznych, - montaż nowych nadproży i podciągów, - skucie starych posadzek w pomieszczeniach, - wymiana części stropu pomiędzy parterem a piwnicą wraz z wykonaniem poziomej instalacji przeciwwilgociowej a także izolacji termicznej, - wykonanie posadzek z gresu technicznego i wykładzin, - remont i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wg zestawienia stolarki w projekcie, - remont i wykonanie nowych parapetów wewnętrznych z mdf, - Wykonanie we wszystkich pomieszczeniach nowych powłok malarskich. Szczegółowy zakres robót oraz sposób jego realizacji określają : a) dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy) – załącznik nr 6 do SIWZ b) projekt budowlany – załącznik nr 7 do SIWZ c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik nr 8 do SIWZ. d) Przedmiar – załącznik nr 9 do SIWZ e) Wzór umowy w sprawie zamówienia – załącznik nr 4 do SIWZ f) Decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych – załącznik nr 12 II. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy punkt poboru wody oraz prądu. Wykonawca na własny koszt i ryzyko założy opomiarowanie (podliczniki). Należność za korzystanie z mediów zostanie rozliczona w oparciu o zużycie i na podstawie tego CKZiU wystawi Wykonawcy fakturę Vat. Pobór z innych miejsc zagrożony jest karą. III. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do usuwania na bieżąco materiałów pochodzących z demontażu i rozbiórek ( tzw. gruz). Wykonawca zabezpieczy kontener na gruz oraz poniesie koszt jego wywozu i utylizacji. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentów potwierdzających przyjęcia gruzu/złomu/odpadów przez odpowiednią jednostkę orz przeprowadzenie utylizacji. IV. Termin realizacji zamówienia: najpóźniej do dnia 15 października 2019 r. V. Zakres przewidziany do realizacji w niniejszym zamówieniu obejmuje: - roboty w zakresie rozbiórek, - prefabrykaty, - specjalne roboty budowlane – przebudowa budynku, - pokrywanie podłóg i ścian – posadzki, - wykonywanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych, - roboty izolacyjne, - roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie, - roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe – ślusarka, pochwyty, - roboty wykończeniowe w zakresie robót budowlanych, - roboty malarski. VI. Przedmiot zamówienia Wykonawca zrealizuje z materiałów własnych. VII. Przebudowa realizowana będzie w czynnym obiekcie, który pozostaje stale wpięty w infrastrukturę budynku dydaktycznego i ważne jest, aby wykonywanie robót budowlanych nie kolidowało z bieżącym funkcjonowaniem tego budynku i z istniejącą infrastrukturą. Organizację robót budowlanych należy uzgodnić z Zamawiającym i dostosować tak, aby wszystkie media w budynkach pozostały czynne. W uzgodnieniu z Zamawiającym, Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zastosuje rozwiązania zastępcze w przypadku konieczności wyłączenia urządzeń lub instalacji, które mogą zakłócić bieżące funkcjonowanie budynku. VIII. Jeżeli w niniejszej SIWZ bądź załącznikach do niej dokumentacji opisującej szczegółowo przedmiot zamówienia został wskazany znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczegółowy proces, który charakteryzuje produkt lub usługę dostarczane przez konkretnego wykonawcę materiałów lub odnosi się do norm, europejskich ocen technicznych i systemów referencji technicznych o których mowa w art. 30 ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy iż zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w przedmiocie zamówienia. W przypadku materiałów, których znaki podano w dokumentacji projektowej poprzez równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie takich materiałów, których parametry techniczne jakościowe nie będą gorsze od materiałów jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach projektu. Uwaga: 1) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa tym w szczególności zasad bhp, wyposażenia pracowników miedzy innymi w środki ochrony osobistej i podstawowy sprzęt bhp, stosowania kamizelek ostrzegawczych, kasków itp. 2) Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpowiedzialnego za utrzymanie bezpieczeństwa i ochronę przed wypadkami wszystkich osób Wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót. Wykonawca przekaże dane kontaktowe Inspektora BHP. 3) Zamawiający informuje, iż w celu weryfikacji postępu prac budowlanych zwoływane będą narady koordynacyjno-techniczne. Narady te organizowane będą co najmniej raz na 2 tygodnie w czasie wskazanym przez Zamawiającego . Z każdej narady inspektor nadzorujący sporządzi protokół. Jeżeli wystąpi konieczność , inspektor , Zamawiający lub Wykonawca ma prawo do zwołania dodatkowej narady w celu omówienia zaistniałych problemów, informując o tym z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem zainteresowanych. Ze strony Wykonawcy w naradach musi brać udział co najmniej kierownik budowy. 4) Roboty budowlane polegające na rozbiórce stropu należy wykonywać w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych po uzgodnieniu z dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie. 5) Prace budowlane wykonywane na korytarzach i ciągach komunikacyjnych należy zakończyć do dnia 31.VIII.2019 r. IX Gwarancja i rękojmia 1. Wymagany okres gwarancji wynosi min. 36 miesięcy licząc od daty odbioru roboty, potwierdzonego stosownym protokołem. 2.Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi zgodnie z zasadami określonymi przez Kodeks Cywilny. 3. Zamawiający wprowadził jako jedno z kryteriów oceny ofert okres gwarancji. Zaoferowanie przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż minimalny skutkować będzie przyznaniem ofercie odpowiednio punktacji w kryterium „ okres gwarancji” X. Wymogi zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust 3a ustawy Pzp i określa je stosownie do treści art. 36 ust 2 pkt 8a ustawy Pzp. 1. Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót ( wchodzące w tzw. Koszty bezpośrednie robót budowlanych) były zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu art. 22 par. 1 Kodeksu pracy, minimum na okres i wymiarze niezbędnym dla wykonania tych robót lub usług, które będą wykonywać, niezależnie od tego, czy pracę te będzie wykonywał Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni). Wymóg ten nie dotyczy czynności wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne stanowiska techniczne w budownictwie (np. kierownika robót) 2. Wraz z zawarciem umowy Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o zatrudnieniu osób o których mowa w pkt. 1 3. W przypadku zmiany pracowników skierowanych do realizacji zamówienia o których mowa w pkt 1, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo i niezwłocznie zgłaszać ten fakt Zamawiającemu na piśmie. 4. Treść oświadczeń musi zawierać co najmniej: oznaczenie stron, rodzaj umowy, datę zawarcia umowy i okres jej obowiązywania, wymiar czasu pracy, rodzaj wykonywanej pracy oraz miejsce wykonywania pracy. 5. Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie zgody na udostępnienie Zamawiającemu danych osobowych, o których mowa w pkt. 3 w związku z realizacją zawartej umowy zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnianie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynność. 7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Zamawiający umożliwia dokonania wizji lokalnej obiektu w którym świadczone mają być roboty budowlane. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie pod nr tel 68 385 26 86
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną