Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi wojewódzkiej nr 287 w m. Świbna

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-042 Zielona Góra, Al. Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. 683 280 300 , fax. 683 280 332
 • Data zamieszczenia: 2019-10-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
  Al. Niepodległości 32
  65-042 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 280 300, fax. 683 280 332
  REGON: 60928200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.zgora.pl, www.bip.zdw.zgora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi wojewódzkiej nr 287 w m. Świbna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. CHARAKTERYSTYKA DROGI: Klasa techniczna drogi Z Prędkość projektowa 50 km/h Szerokość jezdni 6,15m 2. STAN ISTNIEJĄCY: Nawierzchnia drogi na całej szerokości jest zdeformowana. Występują zapadnięcia , deformacje, spękania siatkowe oraz ubytki warstwy ścieralnej. Stan nawierzchni znacząco pogarsza komfort jazdy uczestników ruchu. Zły stan w/w odcinka drogi wojewódzkiej nr 287 wymaga pilnej przebudowy. 3. ZAKRES PLANOWANYCH ROBÓT: km 37+635 ÷ 37+710 – strona lewa (przy zatoce autobusowej) Zakres planowanych robót będzie polegał na sfrezowaniu istniejącej nawierzchni na głębokość średnio 5 cm oraz ułożeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm. W miejscu największych zapadnięć konstrukcja drogi zostanie wymieniona na nową. Przewidywany zakres robót: • km 37+635 – 37+710 o długość odcinka – 75,00m o powierzchnia nawierzchni – 388,50m2 o powierzchnia podbudowy drogi do wymiany – 112,50m2 km 37+635 ÷ 37+840 – strona prawa (łuk drogi) Zakres planowanych robót będzie polegał na sfrezowaniu istniejącej nawierzchni na głębokość średnio 5 cm oraz ułożeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm. W miejscu największych zapadnięć konstrukcja drogi zostanie wymieniona na nową. Pobocza zostaną wyprofilowane. Przewidywany zakres robót: • km 37+635 – 37+840 o długość odcinka – 205,00m o powierzchnia nawierzchni – 635,50m2 o powierzchnia podbudowy drogi do wymiany – 312,62m2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną