Przebudowa zewnętrzna i wewnętrzna oraz wykonanie instalacji systemu alarmu pożaru w budynku LOW NFZ w Zielonej Górze

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna
 • Telefon/fax: tel. 68 32 87 656 , fax. 683 287 657
 • Data zamieszczenia: 2020-10-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
  ul. Podgórna
  65-057 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 32 87 656, fax. 683 287 657
  REGON: 15447382000930
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-zielonagóra.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa zewnętrzna i wewnętrzna oraz wykonanie instalacji systemu alarmu pożaru w budynku LOW NFZ w Zielonej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie Przebudowy zewnętrznej i wewnętrznej oraz wykonanie instalacji systemu alarmu pożaru w budynku Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, mieszczącego się w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 9b, działka 128/5, obręb ewidencyjny 17. Opis przedmiotu zamówienia został określony w szczególności w dokumentacji projektowej: projekcie budowlanym, wykonawczym, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, projekcie umowy stanowiących załączniki do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45213150-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną