przygotowanie, dostarczenie i wydawanie posiłków gotowych dla dzieci i uczniów uczęszczających do Zespołu Edukacyjnego Nr 6 w Zielonej Górze, tj. Szkoły Podstawowej nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze, Oddziałów „0” przy Szkole Podstawowej nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze, Miejskiego Przedszkola nr 45 w Zielonej Górze

ZESPÓŁ EDUKACYJNE NR 6 W ZIELONEJ GÓRZE ogłasza przetarg

 • Zamawiający: ZESPÓŁ EDUKACYJNE NR 6 W ZIELONEJ GÓRZE
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 66-015 ZIELONA GÓRA, PRZYLEP- 9 MAJA
 • Telefon/fax: tel. +44(68)3213644, +44(68)3211676 , fax. +44(68)3213644
 • Data zamieszczenia: 2019-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZESPÓŁ EDUKACYJNE NR 6 W ZIELONEJ GÓRZE
  PRZYLEP- 9 MAJA 6
  66-015 ZIELONA GÓRA, woj. lubuskie
  tel. +44(68)3213644, +44(68)3211676, fax. +44(68)3213644
  REGON: 36494197600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ze6.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przygotowanie, dostarczenie i wydawanie posiłków gotowych dla dzieci i uczniów uczęszczających do Zespołu Edukacyjnego Nr 6 w Zielonej Górze, tj. Szkoły Podstawowej nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze, Oddziałów „0” przy Szkole Podstawowej nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze, Miejskiego Przedszkola nr 45 w Zielonej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostarczenie i wydawanie posiłków gotowych dla dzieci i uczniów uczęszczających do Zespołu Edukacyjnego Nr 6 w Zielonej Górze, tj. Szkoły Podstawowej nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze, Oddziałów „0” przy Szkole Podstawowej nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze, Miejskiego Przedszkola nr 45 w Zielonej Górze CPV – 55.52.31.00-3 , 55.52.40.00-9 a. w ilości maksymalnie dziennie 260 obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze i Oddziałów „0”; - zupa – 250ml, - ziemniaki, makaron, kasze, ryż i inne – 200g - porcja mięsa (kotlet, gulasz, pulpety i inne) lub ryby (filet, kotlet mielony i inne) – 150g - pierogi, naleśniki z serem, placuszki z jabłkami, ryż z jabłkami, makaron z sosem i inne – 300g - surówka, jarzyny – 150g - woda, kompot, napój – 200ml ilość dni żywieniowych: 182 w terminie od dnia 02 stycznia 2020r. do 20 grudnia 2020r. z wyłączeniem dni wolnych od zajęć: 06.01.2020 r., ferie zimowe 27.01-07.02.2020 r., przerwa egzaminacyjna 21-23.04.2020 r., 24.04.2020 r., przerwa świąteczna od 09.04.2020r. - 14.04.2020 r., 01.05.2020 r., 04.05.2020 r., 11-12.06.2020 r., przerwa wakacyjna od 29.06.2020 r. do 31.08.2020 r., 01-02.09.2020 r., 11.11.2020 r., przerwa świąteczno noworoczna od 23.12.2020 r. do 31.12.2020 r. Usługa obejmuje przygotowywanie obiadu, dostarczenie go Zamawiającemu: Szkoła Podstawowa nr 26 z oddziałami integracyjnymi im. Jana Brzechwy i Oddziałów „0” w Zielonej Górze, ul. Przylep – 8 Maja 6, 66-015 Zielona Góra: -wykonawca zapewnia zastawę kuchenną ( talerze, talerzyki śniadaniowe, talerze głębokie, kubki, sztućce) i wyposażenie kuchenne ( tj. lodówkę, zmywarko –wyparzarkę, środki myjące do zmywarki ) Razem: 47320 obiadów b. w ilości maksymalnie dziennie: 130 posiłków na co składa się: śniadanie, obiad, podwieczorek dla dzieci przedszkolnych w Miejskim Przedszkolu nr 45 w Zielonej Górze: - śniadanie: pieczywo mieszane, masło, wędliny, sery, pasty, jaja, warzywa, mleko, kakao i inne - obiad: zupa – 250ml, - ziemniaki, makaron, kasze, ryż i inne – 200g - porcja mięsa (kotlet, gulasz, pulpety i inne) lub ryby (filet, kotlet mielony i inne) – 150g - pierogi, naleśniki z serem, placuszki z jabłkami, ryż z jabłkami, makaron z sosem i inne – 300g - surówka, jarzyny – 150g - woda, kompot, napój – 200ml - podwieczorek: owoce, warzywa, jogurty, serki, budynie, kisiele, ciastka, drożdżówki i inne ilość dni żywieniowych 194 w terminie od dnia 02 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. z wyłączeniem dni wolnych od zajęć: 06.01.2020 r., 13.04.2020 r., 01.05.2020 r., 11.06.2020 r., przerwa wakacyjna, 11.11.2020 r. przerwa świąteczna 25.12.2020 r. Usługa obejmuje przygotowywanie i wydanie posiłku składającego się ze śniadania, obiadu, podwieczorku i dostarczenie go Zamawiającemu: Miejskie Przedszkole nr 45 w Zielonej Górze, ul. Przylep – Solidarności 61, 66-015 Zielona Góra: śniadanie, obiad, podwieczorek wykonawca zapewnia zastawę kuchenną ( talerze, talerzyki śniadaniowe, talerze głębokie, kubki, sztućce) i wyposażenie kuchenne ( tj. lodówkę, zmywarko – wyparzarkę, środki myjące do zmywarki) Razem 25220 posiłków. c. w ilości maksymalnie dziennie: 65 posiłków na co składa się: śniadanie, obiad, podwieczorek dla dzieci przedszkolnych Miejskim Przedszkolu nr 45 w Zielonej Górze: - śniadanie: pieczywo mieszane, masło, wędliny, sery, pasty, jaja, warzywa, mleko, kakao i inne - obiad: zupa – 250ml, - ziemniaki, makaron, kasze, ryż i inne – 200g - porcja mięsa (kotlet, gulasz, pulpety i inne) lub ryby (filet, kotlet mielony i inne) – 150g - pierogi, naleśniki z serem, placuszki z jabłkami, ryż z jabłkami, makaron z sosem i inne – 300g - surówka, jarzyny – 150g - woda, kompot, napój – 200ml - podwieczorek: owoce, warzywa, jogurty, serki, budynie, kisiele, ciastka, drożdżówki i inne ilość dni żywieniowych 38 w terminie od dnia 21.01.2020 r. do 31.01.2020 r., od 03.02.2020 r., do 07.02.2020 r., 12.06.2020 r., 1 miesiąc wakacyjny w 2020 r. – kiedy przedszkole pracuje, 23,24,28,29,30 i 31.12.2020 r. Usługa obejmuje przygotowywanie posiłku składającego się ze śniadania, obiadu, podwieczorku i dostarczenie go Zamawiającemu: Miejskie Przedszkole nr 45 w Zielonej Górze, ul. Przylep – Solidarności 61, 66-015 Zielona Góra: wykonawca zapewnia zastawę kuchenną ( talerze, talerzyki śniadaniowe, talerze głębokie, kubki, sztućce) i wyposażenie kuchenne ( tj. lodówkę, zmywarko –wyparzarkę, środki myjące do zmywarki ) Razem 2470 posiłków 2. Całość przedmiotu zamówienia wynosi: 47320 obiadów oraz 25220 szt. + 2470 szt. = 27690 posiłków całodziennych (śniadanie, obiad, podwieczorek ). 2. Ogólne wymagania dla Wykonawcy: 1) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby przy realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1040 z późn. zm.) osoby bezpośrednio wykonujące czynności: związane z gotowaniem, pomocą kuchenną i nadzorowaniem osób. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oświadczenie dotyczące zatrudnienia osób wykonujących ww. zakres prac. Uwaga! Za niezrealizowanie każdorazowo obowiązku ( za każdego pracownika ), o którym mowa w § 8 ust. 2 umowy Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 1000,00 zł brutto. 2) Zatrudnienie na podstawie Umowy o pracę winno trwać przez cały okres trwania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie określonym zapisami umowy i aktualizowania na bieżąco, tj. za każdym razem, gdy dojdzie do zmiany personalnej, listy osób biorących udział przy realizacji zamówienia. Na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobligowany przedstawić wykaz i dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób na umowę o pracę przy realizacji zamówienia tj. osób wykonujących czynności bezpośrednio związanych z gotowaniem, pomocą kuchenną i nadzorowaniem osób. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do : a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781). tj. zachowa w tajemnicy wszelkie informacje poufne, których dowiedział się w czasie realizacji zadania, jak również po wygaśnięciu umowy z jakiejkolwiek przyczyny. Przez informacje poufną należy rozumieć każdą informację, której ujawnienie osobom trzecim może wyrządzić jakąkolwiek szkodę. 4) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował : a. minimum 1 środkiem transportu (samochodem) przeznaczonym do przewozu przygotowanych posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu pojazdu do przewozu żywności przez Państwowego Inspektora Sanitarnego, b. lokalem gastronomicznym ( zakładem) , który spełnia wymagania higieniczno- sanitarne dla zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu posiłki, środki spożywcze. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopie Decyzji dotyczącej samochodu i lokalu zgodnie z wymaganiami j.w. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55523100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną