przygotowanie, dostarczenie i wydanie posiłków w siedzibie Zamawiającego dla uczniów i wychowanków uczęszczających do Zespołu Edukacyjnego nr 8 w Zielonej Górze ul. Zawada-Szkolna 24 tj. Szkoły Podstawowej nr 28 oraz Miejskiego Przedszkola nr 44

ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 8 W ZIELONEJ GÓRZE ogłasza przetarg

 • Zamawiający: ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 8 W ZIELONEJ GÓRZE
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 66-001 Zielona Góra, Zawada-Szkolna
 • Telefon/fax: tel. 683211268, 683211268
 • Data zamieszczenia: 2019-11-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 8 W ZIELONEJ GÓRZE
  Zawada-Szkolna 24
  66-001 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683211268, 683211268
  REGON: 36494202000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.pspzawada.gminazg.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przygotowanie, dostarczenie i wydanie posiłków w siedzibie Zamawiającego dla uczniów i wychowanków uczęszczających do Zespołu Edukacyjnego nr 8 w Zielonej Górze ul. Zawada-Szkolna 24 tj. Szkoły Podstawowej nr 28 oraz Miejskiego Przedszkola nr 44
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostarczenie i wydanie posiłków w siedzibie Zamawiającego dla uczniów i wychowanków uczęszczających do Zespołu Edukacyjnego nr 8 w Zielonej Górze ul. Zawada-Szkolna 24 tj. Szkoły Podstawowej nr 28 oraz Miejskiego Przedszkola nr 44. Usługa ma polegać na samodzielnej produkcji obiadów w pomieszczeniach Zamawiającego na bazie półproduktów najwyżej jakości dostarczonych przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego oraz podawanie posiłków w jego stołówce. Wymaga się, aby potrawy (w tym mięso) było przygotowywane w kuchni Zamawiającego. Zupy, kasze, makarony, ryże, ziemniaki (dodatki skrobiowe) oraz kompoty również mają być gotowane w pomieszczeniach Zamawiającego. CPV – 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9, 55.32.00.00-9 1) Dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 28 w Zielonej Górze obiadu składającego się z zupy, drugiego dania, surówki, owocu i kompotu a. w liczbie maksymalnie dziennie: 80 obiadów w terminie od dnia 07 stycznia 2020 r. do 23 grudnia 2020 r., liczba dni żywieniowych: 184 z wyłączeniem dni: ferie zimowe 27.01-09.02.2020 r., przerwa świąteczna 09-14.04.2020 r., egzamin 8-klasisty 21-23.04.2020 r., 11-12.06.2020 r., przerwa wakacyjna od 26.06.2020 r. do 03.09.2020 r., 11.11.2020 r. b. maksymalna liczba posiłków łącznie: 14.720 szt. 2) Dla wychowanków Miejskiego Przedszkolna nr 44 w Zielonej Górze posiłku całodziennego, w tym: - śniadania składającego się z zupy mlecznej, pieczywa, wędliny, serów, warzyw i owoców; - obiadu składającego się z zupy, drugiego dania, surówki, owocu i kompotu; - podwieczorku w postaci przetworów mlecznych, sałatek owocowych, galaretek, owoców. a. w liczbie maksymalnej dziennie: 60 posiłków – całodziennego wyżywienia (śniadanie, obiad, podwieczorek) w terminie od dnia 02 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., liczba dni żywieniowych: 235 z wyłączeniem dni: 13.04.2020 r., 11.06.2019 r., przerwa wakacyjna od 20.07.2020 r. do 15.08.2020 r., 11.11.2020 r., przerwa świąteczna od 25.12.2020 r. do 27.12.2020 r. b. maksymalna liczba posiłków łącznie: 14.100 szt. 2. Całość przedmiotu zamówienia wynosi do 14 720 szt. obiadu składającego się z zupy, drugiego dania, surówki, owocu i kompotu oraz 14 100 szt. posiłków – całodziennego wyżywienia - śniadanie, obiad, podwieczorek. 2. Ogólne wymagania dla Wykonawcy: 1) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby przy realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1040 z późn. zm.) osoby bezpośrednio wykonujące czynności: związane z gotowaniem, pomocą kuchenną i nadzorowaniem osób. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oświadczenie dotyczące zatrudnienia osób wykonujących ww. zakres prac. Uwaga! Za niezrealizowanie każdorazowo obowiązku ( za każdego pracownika ), o którym mowa w § 8 ust. 2 umowy Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 1000,00 zł brutto. 2) Zatrudnienie na podstawie Umowy o pracę winno trwać przez cały okres trwania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie określonym zapisami umowy i aktualizowania na bieżąco, tj. za każdym razem, gdy dojdzie do zmiany personalnej, listy osób biorących udział przy realizacji zamówienia. Na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobligowany przedstawić wykaz i dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób na umowę o pracę przy realizacji zamówienia tj. osób wykonujących czynności bezpośrednio związanych z gotowaniem, pomocą kuchenną i nadzorowaniem osób. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do : a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781). tj. zachowa w tajemnicy wszelkie informacje poufne, których dowiedział się w czasie realizacji zadania, jak również po wygaśnięciu umowy z jakiejkolwiek przyczyny. Przez informacje poufną należy rozumieć każdą informację, której ujawnienie osobom trzecim może wyrządzić jakąkolwiek szkodę. 4) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował : a. minimum 1 środkiem transportu (samochodem) przeznaczonym do przewozu przygotowanych posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu pojazdu do przewozu żywności przez Państwowego Inspektora Sanitarnego, b. lokalem gastronomicznym ( zakładem) , który spełnia wymagania higieniczno- sanitarne dla zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu posiłki, środki spożywcze. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopie Decyzji dotyczącej samochodu i lokalu zgodnie z wymaganiami j.w. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55523100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną