przygotowanie i dostarczenie posiłków gotowych dla dzieci i uczniów uczęszczających do Zespołu Edukacyjnego Nr 7 w Zielonej Górze, tj. Szkoły Podstawowej nr 27 i Miejskiego Przedszkola nr 41 .

Zespół Edukacyjny nr 7 w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Edukacyjny nr 7 w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 66-002 Zielona Góra, Stary Kisielin - Szkolna
 • Telefon/fax: tel. 68 320 96 53 , fax. 68 320 96 53
 • Data zamieszczenia: 2019-11-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Edukacyjny nr 7 w Zielonej Górze
  Stary Kisielin - Szkolna 14
  66-002 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 320 96 53, fax. 68 320 96 53
  REGON: 36494201300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pspstarykisielin.gminazg.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przygotowanie i dostarczenie posiłków gotowych dla dzieci i uczniów uczęszczających do Zespołu Edukacyjnego Nr 7 w Zielonej Górze, tj. Szkoły Podstawowej nr 27 i Miejskiego Przedszkola nr 41 .
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie posiłków gotowych dla dzieci i uczniów uczęszczających do Zespołu Edukacyjnego Nr 7 w Zielonej Górze, tj. Szkoły Podstawowej nr 27 i Miejskiego Przedszkola nr 41. CPV – 55.52.31.00-3 , 55.52.40.00-9 a. w ilości maksymalnie dziennie 70 obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 27 w Zielonej Górze. - zupa – 250ml, - ziemniaki, makaron, kasze, ryż i inne – 200g - porcja mięsa (kotlet, gulasz, pulpety i inne) lub ryby (filet, kotlet mielony i inne) – 150g - pierogi, naleśniki z serem, placuszki z jabłkami, ryż z jabłkami, makaron z sosem i inne – 300g - surówka, jarzyny – 150g - woda – 200ml ilość dni żywieniowych: 176 w terminie od dnia 02 stycznia 2020 r. do 22 grudnia 2020 r. z wyłączeniem dni wolnych od zajęć: dni wolne 01.01.2020r. , 06.01.2020r., ferie zimowe od 27.01.2020r. do 07.02.2020r., przerwa świąteczna od 09.04.2020r. do 14.04.2020r., przerwa egzaminacyjna 21-23.04.2020r., dni wolne 24.04.2020r., 01.05.2020r. , 04.05.2020r. , 12.06.2020r. , przerwa wakacyjna od 29.06.2020r. do 31.08.2020r. dzień wolny 11.11.2020r. przerwa świąteczno noworoczna od 23.12.2020r. do 31.12.2020r. Usługa obejmuje przygotowywanie obiadu , dostarczenie go Zamawiającemu: Szkoła Podstawowa nr 27 w Zielonej Górze ul. Stary Kisielin – Szkolna 14, 66-002 Zielona Góra : - wykonawca zapewnia zastawę kuchenną ( talerze, talerzyki śniadaniowe, talerze głębokie, kubki, sztućce) i wyposażenie kuchenne ( tj. lodówkę, zmywarko –wyparzarkę, środki myjące do zmywarki ) Razem: 12320 obiadów b. w ilości maksymalnie dziennie 80 posiłków na co składa się: I śniadanie, II śniadanie, obiad dla dzieci przedszkolnych w Miejskim Przedszkolu nr 41. - I śniadanie: pieczywo mieszane, masło, wędliny, sery, pasty, jaja, warzywa, mleko, kakao, herbata i inne - II śniadanie: owoce, warzywa, jogurty, serki, budynie, kisiele, ciastka, drożdżówki i inne - zupa – 250ml, - ziemniaki, makaron, kasze, ryż i inne – 200g - porcja mięsa (kotlet, gulasz, pulpety i inne) lub ryby (filet, kotlet mielony i inne) – 150g - pierogi, naleśniki z serem, placuszki z jabłkami, ryż z jabłkami, makaron z sosem i inne – 300g - surówka, jarzyny – 150g - woda – 200ml ilość dni żywieniowych 230 w terminie od dnia 02 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. z wyłączeniem dni wolnych od zajęć: dni wolne 01.01.2020r. , 06.01.2020r. , 01.05.2020r. , 12.06.2020r. przerwa wakacyjna od 13.07.2020r. do 14.08.2020r. , dni wolne 11.11.2020r., 25.12.2020r. Usługa obejmuje przygotowywanie posiłku składającego się z I śniadania, II śniadania oraz obiadu i dostarczenie go Zamawiającemu: Miejskie Przedszkole nr 41 w Zielonej Górze ul. Stary Kisielin – Pionierów Lubuskich 53, 66-002 Zielona Góra : I śniadanie, II śniadanie i obiad: Miejskiego Przedszkola nr 41 w Zielonej Górze. Razem 18 400 posiłków. 2. Całość przedmiotu zamówienia wynosi: 12320 szt. obiadów oraz 18400 posiłków całodziennych ( I śniadanie, II śniadanie, obiad ). 2. Ogólne wymagania dla Wykonawcy: 1) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby przy realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1040 z późn. zm.) osoby bezpośrednio wykonujące czynności: związane z gotowaniem, pomocą kuchenną i nadzorowaniem osób. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oświadczenie dotyczące zatrudnienia osób wykonujących ww. zakres prac. Uwaga! Za niezrealizowanie każdorazowo obowiązku ( za każdego pracownika ), o którym mowa w § 8 ust. 2 umowy Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 1000,00 zł brutto. 2) Zatrudnienie na podstawie Umowy o pracę winno trwać przez cały okres trwania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie określonym zapisami umowy i aktualizowania na bieżąco, tj. za każdym razem, gdy dojdzie do zmiany personalnej, listy osób biorących udział przy realizacji zamówienia. Na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobligowany przedstawić wykaz i dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób na umowę o pracę przy realizacji zamówienia tj. osób wykonujących czynności bezpośrednio związanych z gotowaniem, pomocą kuchenną i nadzorowaniem osób. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do : a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781). tj. zachowa w tajemnicy wszelkie informacje poufne, których dowiedział się w czasie realizacji zadania, jak również po wygaśnięciu umowy z jakiejkolwiek przyczyny. Przez informacje poufną należy rozumieć każdą informację, której ujawnienie osobom trzecim może wyrządzić jakąkolwiek szkodę. 4) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował : a. minimum 1 środkiem transportu (samochodem) przeznaczonym do przewozu przygotowanych posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu pojazdu do przewozu żywności przez Państwowego Inspektora Sanitarnego, b. lokalem gastronomicznym ( zakładem) , który spełnia wymagania higieniczno- sanitarne dla zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu posiłki, środki spożywcze. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopie Decyzji dotyczącej samochodu i lokalu zgodnie z wymaganiami j.w. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55523100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną