przygotowanie i dostarczenie obiadów trzydaniowych dla uczniów uczęszczających do III Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze

III Liceum Ogólnokształcące im. prof. T. Kotarbińskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: III Liceum Ogólnokształcące im. prof. T. Kotarbińskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-452 Zielona Góra, ul. Strzelecka
 • Telefon/fax: tel. 0-68 3270528 , fax. 0-68 3270528
 • Data zamieszczenia: 2019-12-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: III Liceum Ogólnokształcące im. prof. T. Kotarbińskiego
  ul. Strzelecka 9
  65-452 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 0-68 3270528, fax. 0-68 3270528
  REGON: 97059981000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lo3zg-bip.e-partner.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przygotowanie i dostarczenie obiadów trzydaniowych dla uczniów uczęszczających do III Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie obiadów trzydaniowych dla uczniów uczęszczających do III Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze. CPV – 55.52.31.00-3 , 55.52.40.00-9 1.1. W ilości maksymalnie dziennie: 120 obiadów - zupa – 300ml, - ziemniaki, makaron, kasze, ryż i inne – 200g - porcja mięsa (kotlet, gulasz, pulpety i inne) lub ryby (filet, kotlet mielony i inne) – 150g - pierogi, naleśniki z serem, placuszki z jabłkami, ryż z jabłkami, makaron z sosem i inne – 300g - surówka, jarzyny – 150g - owoc - woda – 200ml 1.2. ilość dni żywieniowych: 179 w terminie od dnia 07 stycznia 2020r. do 22 grudnia 2020r. (z wyłączeniem dni wolnych od zajęć: ferie zimowe 27.01-07.02.2020r., przerwa świąteczna od 09.04 -14.04.2020r., pisemna matura od 04-06.05.2020r., dodatkowe dni wolne 1.05.2020r. , 11-12.06.2020r. , przerwa wakacyjna od 26.06.2020r. do 31.08.2020r., 1.09.2020r., 14-16.10.2020r., 11.11.2020r. , przerwa świąteczno - noworoczna od 23.12.2020r. do 31.12.2020r. do 31.12.2020r.) Całość przedmiotu zamówienia wynosi: 21480 szt. obiadów. 2. Ogólne wymagania dla Wykonawcy: 1) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby przy realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1040 z późn. zm.) osoby bezpośrednio wykonujące czynności: związane z gotowaniem, pomocą kuchenną i nadzorowaniem osób. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oświadczenie dotyczące zatrudnienia osób wykonujących ww. zakres prac. Uwaga! Za niezrealizowanie każdorazowo obowiązku ( za każdego pracownika ), o którym mowa w § 8 ust. 2 umowy Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 1000,00 zł brutto. 2) Zatrudnienie na podstawie Umowy o pracę winno trwać przez cały okres trwania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie określonym zapisami umowy i aktualizowania na bieżąco, tj. za każdym razem, gdy dojdzie do zmiany personalnej, listy osób biorących udział przy realizacji zamówienia. Na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobligowany przedstawić wykaz i dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób na umowę o pracę przy realizacji zamówienia tj. osób wykonujących czynności bezpośrednio związanych z gotowaniem, pomocą kuchenną i nadzorowaniem osób. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do : a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781). tj. zachowa w tajemnicy wszelkie informacje poufne, których dowiedział się w czasie realizacji zadania, jak również po wygaśnięciu umowy z jakiejkolwiek przyczyny. Przez informacje poufną należy rozumieć każdą informację, której ujawnienie osobom trzecim może wyrządzić jakąkolwiek szkodę. 4) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował : a. minimum 1 środkiem transportu (samochodem) przeznaczonym do przewozu przygotowanych posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu pojazdu do przewozu żywności przez Państwowego Inspektora Sanitarnego, b. lokalem gastronomicznym ( zakładem) , który spełnia wymagania higieniczno- sanitarne dla zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu posiłki, środki spożywcze. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopie Decyzji dotyczącej samochodu i lokalu zgodnie z wymaganiami j.w. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55523100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną