Remont chodnika przy ul. Jana Pawła II w Żaganiu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-042 Zielona Góra, Al. Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. 683 280 300 , fax. 683 280 332
 • Data zamieszczenia: 2019-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
  Al. Niepodległości 32
  65-042 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 280 300, fax. 683 280 332
  REGON: 60928200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw.zgora.pl, www.zdw.zgora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont chodnika przy ul. Jana Pawła II w Żaganiu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Zakres planowanych robót będzie polegał na wymianie istniejącej nawierzchni i zjazdów z płytek betonowych na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej śrutowanej o wymiarach 120x120x80mm koloru szarego. Wymianie podlega również krawężnik i obrzeża betonowe. Przewiduję się również wymianę ekranów ochronnych (przeciwbłotnych) oraz ogrodzenia segmentowego U-12a. Przewidywany zakres robót:  powierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej śrutowanej o wym.120x120x80mm– 1681,00m2  powierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej śrutowanej o wym.120x120x80mm – 127,64m2  długość krawężników betonowych – 834,00m  długość obrzeży betonowych – 317,00m Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną