REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 22B NA ODCINKU LEMIERZYCE-OBWODNICA (KRZESZYCE) OD KM 8+900 DO KM 11+017

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-950 Zielona Góra, Bohaterów Westerplatte
 • Telefon/fax: tel. 683271068 , fax. 683253468
 • Data zamieszczenia: 2018-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
  Bohaterów Westerplatte 31
  65-950 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683271068, fax. 683253468
  REGON: 01751157500090
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 22B NA ODCINKU LEMIERZYCE-OBWODNICA (KRZESZYCE) OD KM 8+900 DO KM 11+017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania „REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 22B NA ODCINKU LEMIERZYCE-OBWODNICA (KRZESZYCE) OD KM 8+900 DO KM 11+017”. Parametry techniczne drogi krajowej nr 22: droga krajowa - klasa GP, przekrój jednojezdniowy dwupasowy, prędkość projektowa - 70 km/h, szerokość pasa ruchu - 3.5 m, szerokość poboczy gruntowych - 2.00m, nawierzchnia - bitumiczna, kategoria ruchu - KR 3, obciążenie - 115 kN/oś. Zakres inwestycji obejmuje: roboty pomiarowe –2,200 km frezowanie nawierzchni na zimno na głębokość do 5cm – 14 819 m2 wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej z AC16W średnio 150 kg/m2 – 2 246 Mg wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 11 grubości 4cm – 14 819 m2 remont poboczy poprzez ich ścięcie i uzupełnienie poboczy mieszanką piasku z humusem – 6 351 m2 wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego – 381 m2 regulację wysokościową istniejących barier z wymianą łączników – 475 m Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1332 ze zm.) z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną