REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 31 OD KM 138+407 DO KM 138+924 AL. MŁODZIEŻY POLSKIEJ W SŁUBICACH – JEZDNIA PIERWSZA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-950 Zielona Góra, Bohaterów Westerplatte
 • Telefon/fax: tel. 683271068 , fax. 683253468
 • Data zamieszczenia: 2020-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
  Bohaterów Westerplatte 31
  65-950 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683271068, fax. 683253468
  REGON: 01751157500090
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 31 OD KM 138+407 DO KM 138+924 AL. MŁODZIEŻY POLSKIEJ W SŁUBICACH – JEZDNIA PIERWSZA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania: REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 31 OD KM 138+407 DO KM 138+924 AL. MŁODZIEŻY POLSKIEJ W SŁUBICACH – JEZDNIA PIERWSZA. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu odcinka drogi krajowej nr 31 od km 138+407 do km 138+924 – al. Młodzieży Polskiej w Słubicach (na odcinku dwujezdniowym remont dotyczy jezdni prawej). Parametry techniczne drogi krajowej nr 31 na przedmiotowym odcinku: droga krajowa - klasa G, przekrój - 2x2 typ przekroju - uliczny, kategoria ruchu - KR4, dop. nacisk pojedynczej osi - 8 t szerokość pasa ruchu - 3.50m, szerokość jezdni - 7.00m, szerokość chodnika - zmienna 2.50 – 5.00m, nawierzchnia - bitumiczna, Inwestycja ma na celu wymianę istniejącej warstwy ścieralnej i ponowne wyprofilowanie istniejących chodników celem przywrócenia parametrów powierzchniowego odwodnienia drogi, które wskutek upływu czasu nie działa właściwie. Powyższe zmiany wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. W ramach inwestycji wykonane zostanie: odtworzenie przekroju ulicznego na całej trasie objętej pracami, poprzez frezowanie istniejącej nawierzchni, profilowanie masa bitumiczną oraz ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego, zabezpieczenie geokompozytem nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi, regulacja wysokościowa wpustów, włazów studni i zwieńczeń zaworów wodociągowych, oczyszczenie przykanalików, wymiana zniszczonych krawężników, regulacja krawężników i przełożenie chodników i zjazdów z betonowej kostki brukowej, regulacja wysokościowa ogrodzeń segmentowych, odtworzenie oznakowania poziomego. Celem inwestycji jest doprowadzenie do jednakowego stanu obu jezdni al. Młodzieży Polskiej w Słubicach – jezdnia druga (lewa) przeszła remont w 2019 r. Szczegółowy zakres prac objętych niniejszym zamówieniem oraz zasady ich odbioru zawarte zostały w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1186) z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną