„Remont drogi powiatowej nr 1187F na odcinku od km 3+702 do km 4+188, w tym remont mostu w m. Cigacice w km 3+887 (dawniej km 3+650) – roboty drogowo-mostowe”

Powiat Zielonogórski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiat Zielonogórski
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna
 • Telefon/fax: tel. 684 527 575 , fax. 684 527 500
 • Data zamieszczenia: 2019-11-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Zielonogórski
  ul. Podgórna 5
  65-057 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 684 527 575, fax. 684 527 500
  REGON: 97077014900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat-zielonogorski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont drogi powiatowej nr 1187F na odcinku od km 3+702 do km 4+188, w tym remont mostu w m. Cigacice w km 3+887 (dawniej km 3+650) – roboty drogowo-mostowe”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest: „Remont drogi powiatowej nr 1187F na odc. Od km 3+702 do km+188, w tym remont mostu w m.Cigacice w km 3+887 (dawniej km 3+650)”- roboty drogowo-mostowe”. 2. W zakres prac dotyczących niniejszego przedmiotu zamówienia wchodzą: 2.1 Roboty drogowo-mostowe: - roboty przygotowawcze, - podbudowy, - nawierzchnie, - roboty wykończeniowe, - elementy ulic, - fundamentowanie, - zbrojenie, - beton, - konstrukcje stalowe, - izolacje, - odwodnienie, - łożyska, - dylatacje, - elementy zabezpieczające, - inne roboty, - roboty rozbiórkowe, - organizacja ruchu, - urządzenia obce. 2.2 Budowa sieci zasilania oświetlenia mostu drogowego 3.Szczegółowy zakres prac (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) określony został w załączniku nr 4 do SIWZ (4.1-4.11) oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 4.Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z aktami prawnymi wskazanymi w OPZ. 5.Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko do usuwania na bieżąco materiałów pochodzących z demontażu i rozbiórek. 6.Zamawiający informuje, ze w celu weryfikacji postępu prac remontowych zwoływane będą Rady Budowy szczegółowo opisane w załączniku nr 3 do SIWZ. 7.Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust 3a ustawy pzp i określa je stosownie do treści art. 36 ust 2 pkt 8a ustawy: 7.1 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w przepisie art. 22 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U. 2019,poz. 1040) o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Zamawiający wymaga w tym zakresie, aby osoby zatrudnione bezpośrednio przy wykonywaniu robót budowlanych były zatrudniane na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób wykonujących na zasadzie pracy podporządkowanej pracę fizyczną rozumianą jako wykonywanie czynności wymagających ruchu oraz wysiłku, w tym związanych z posługiwaniem się określonymi narzędziami lub urządzeniami. Wymóg ten nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy czynności wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne stanowiska techniczne w budownictwie. 7.2 Obowiązek zatrudnienia osób, o których mowa w pkt. 7.1ma zastosowanie także do Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców. 7.3 Wraz z zawarciem umowy Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o zatrudnieniu osób, o których mowa w pkt. 7.1. 7.4 W przypadku zmiany pracowników skierowanych do realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest każdorazowo i niezwłocznie zgłaszać ten fakt Zamawiającemu na piśmie. 7.5 Treść oświadczeń musi zawierać co najmniej: oznaczenie stron, rodzaj umowy, datę zawarcia umowy i okres jej obowiązywania, wymiar czasu pracy, rodzaj wykonywanej pracy oraz miejsce wykonywania pracy. 7.6 Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie zgody na udostępnienie Zamawiającemu danych osobowych, o których mowa w pkt 7.1 w związku z realizacją zawartej umowy zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.7.7 Sposób kontrolowania przez Zamawiającego obowiązku zatrudnienia, o którym mowa w pkt 7.1 oraz przewidziane z tego tytułu sankcje karne określone zostały w załączniku nr 3 do SIWZ. UWAGI: 1. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń dopuszcza się stosowania materiałów i urządzeń równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzenia. 2.W sytuacji, jeśli Zamawiający wskazuje w dokumentacji postępowania znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - to Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. 3. Ilekroć w treści niniejszej SIWZ bądź w załącznikach do niej, Zamawiający powołuje się na jakiekolwiek normy, atesty, certyfikaty, Wykonawca może wykorzystać normy, atesty lub certyfikaty w stosunku do nich równoważne. 4. Wszelkie nazwy własne użyte w Specyfikacjach Technicznych, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w realizacji zadania. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań materiałów o parametrach równoważnych innych producentów pod warunkiem spełniania zapisów STWiOR. 5. Zgodnie z uzgodnieniem będącym częścią dokumentacji projektowej Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne ”SuPeKom” sp. z o.o. z/s w Sulechowie planuje podczas realizacji przedmiotu zamówienia wymianę sieci wodociągowej. Szczegółowe zasady koordynacji działań, w szczególności współuczestniczenie w przekazanym Terenie Budowy określa wzór umowy w § 15. 6.Wykonawca ma możliwość dokonania oględzin terenu objętego niniejszym zamówieniem i jego. 7. W przypadku konieczności w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania na koszt własny szczegółowych projektów technologicznych, projektów uzupełniających i innych niezbędnych opracowań dla realizacji całości robót. 8. Wynagrodzenie Wykonawcy określa się w formie kwoty ryczałtowej, która zawierać będzie łączną cenę robót niezbędnych dla realizacji zadania zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia. 9. Ustalona w umowie wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. 10. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. Niedoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 11. Zamawiający załącza w celach pomocniczych przedmiary robót z zastrzeżeniem, że ilości podane w przedmiarze nie są podstawą wyceny przedmiotu zamówienia dla Wykonawcy, a jedynie mają na celu określenie technologii wykonania robót. 12. W przypadku gdy podczas prowadzenia robót wystąpi konieczność ograniczania skrajni żeglownej, Wykonawca uzyska konieczne opinie, uzgodnienia, zgody z PGW Wody Polskie oraz Urzędem Żeglugi Śródlądowej. 13. Ewentualne inne czasowe organizacje ruchu, które okażą się konieczne do wykonania w trakcie robót, Wykonawca opracuje, uzyska zatwierdzenie i wdroży we własnym zakresie. 14. W załączniku nr 3 Stałej Organizacji Ruchu dodaje się zapis: o następującej treści: ”W celu obsłużenia przewidywanego ruchu rowerowego po moście, należy zaprojektować oprócz sygnalizatorów kołowych typu S-1 dedykowane sygnalizatory S-1a dla ruchu rowerowego. Ze względu na konieczność poruszania się po moście strumieni kołowych i rowerowych w tej samej fazie starowania, należy przewidzieć w algorytmie sterowania obsługę strumienia rowerowego poruszającego się znacznie wolniej niż strumieni kołowych / szczególnie w obliczeniach macierzy minimalnych czasów międzyzielonych przy projektowaniu przejść międzyfazowych/. Należy w sterowniku ruchu wydzielić oddzielne grupy do sterowania sygnalizatorami dla ruchu rowerowego. Sugerowana jest obsługa ruchu rowerowego z dedykowanych śluz zlokalizowanych przed linią P-14 dla ruchu pojazdów. Nie zależnie jak długa jest akomodacja dla ruchu kołowego zielony sygnał może być wyświetlany na minimalny czas przewidziany w załączniku tj 6sek pozostały czas liczony jest jako czas ewakuacji.”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45221110-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną