Remont elewacji, wymiana okien z likwidacją wykusza w budynku Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu – postępowanie III

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-454 Zielona Góra, ul. Generała Władysława Sikorskiego
 • Telefon/fax: tel. +48 68 4560700, , fax. 68 456 07 01
 • Data zamieszczenia: 2020-07-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
  ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
  65-454 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. +48 68 4560700, , fax. 68 456 07 01
  REGON: 00102088400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/lubuskie.kas/proceedings

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont elewacji, wymiana okien z likwidacją wykusza w budynku Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu – postępowanie III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana okien z likwidacją wykusza i remont elewacji w budynku Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 3 stanowiącym własność Skarbu Państwa, będącym w trwałym zarządzie Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) demontaż okien i ościeżnic drewnianych, 2) montaż okien: drewnianych – 31 szt., oraz okien połaciowych drewnianych -14 szt. wyposażonych w rolety wewnętrzne materiałowe, 3) likwidację wykusza polegająca na demontażu w bocznej ścianie budynku oszklonego wykusza, w metalowej ramie obejmującego 3 kondygnacje, 4) montaż w miejsce zlikwidowanego wykusza okien aluminiowych o zwiększonej odporności ogniowej w ilości 3 szt., 5) montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu, 6) remont elewacji o powierzchni ok. 381,52 m2: naprawa elewacji i malowanie tynków zgodnie z wymogami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 7) montaż parapetów zewnętrznych z blachy cynkowej, 8) utylizację materiałów z rozbiórki. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany zgodnie z art. 31 ustawy Pzp za pomocą dokumentacji projektowo-technicznej, która jednocześnie stanowi załączniki do SIWZ i przyszłej Umowy oraz w § 1 Umowy ( projekt umowy stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ), do której podpisania będzie zobowiązany Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, lub wskazany przez tego Wykonawcę Podwykonawca robót, zatrudniał w trakcie realizacji zamówienia wszystkie osoby na podstawie umowy o pracę, które będą wykonywały na rzecz Zamawiającego następujące prace fizyczne: betoniarskie, murarskie, tynkarskie, blacharskie, malarskie, wymiany stolarki okiennej. Przedmiotowy wymóg nie dotyczy czynności związanych z nadzorem nad realizowanymi robotami budowlanymi oraz transportem materiałów i osób na teren realizowanych robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną