Remont instalacji wentylacji i klimatyzacko w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii - Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gorzowie Wielkopolskim.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-306 Zielona Góra, Botaniczna
 • Telefon/fax: tel. (068)4537300 , fax. (068)4537301
 • Data zamieszczenia: 2019-06-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze
  Botaniczna 14
  65-306 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. (068)4537300, fax. (068)4537301
  REGON: 00009317700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wet.zgora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont instalacji wentylacji i klimatyzacko w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii - Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gorzowie Wielkopolskim.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont instalacji wentylacji klimatyzacji i wentylacji w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii - Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gorzowie Wielkopolskim został opisany w projekcie wykonawczym oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dołączonej do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45331200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną