Remont istniejących pomieszczeń dydaktycznych warsztatów szkolnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Elektronik w Zielonej Górze”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Eurpejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 Reginalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej-projekt realizowany poza formułą ZIT.

Urząd Miasta ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Miasta
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-424 Zielona Góra, ul. Podgórna
 • Telefon/fax: tel. 0684564100,4564406 do 08 , fax. 068 4564155, 4564455
 • Data zamieszczenia: 2019-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta
  ul. Podgórna 22
  65-424 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 0684564100,4564406 do 08, fax. 068 4564155, 4564455
  REGON: 65423300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zielona-gora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont istniejących pomieszczeń dydaktycznych warsztatów szkolnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Elektronik w Zielonej Górze”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Eurpejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 Reginalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej-projekt realizowany poza formułą ZIT.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.2. Przedmiotem zamówienia jest remont istniejących pomieszczeń dydaktycznych warsztatów szkolnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Elektronik” w Zielonej Górze. Inwestycja wykonywana będzie w Zielonej Górze przy ul. Dolina Zielona nr 19, na działce nr ew. 254, obręb 13. 3.3. W ramach zadania inwestycyjnego należy wykonać w szczególności: 1) prace rozbiórkowe i przygotowawcze, 2) demontaż starej i montaż nowej stolarki drzwiowej, 3) montaż sufitu podwieszanego z dociepleniem, 4) remont podłoży pod posadzki, 5) instalowanie nawierzchni podłogowych, 6) zakładanie glazury, 7) roboty izolacyjne-tynki renowacyjne wewnątrz pomieszczeń, 8) roboty instalacyjne elektryczne wraz montażem opraw oświetleniowych, 9) wymiana rozdzielni elektrycznej 3 fazowej, 10) roboty malarskie oraz roboty tynkarskie, 11) remont odtworzeniowy w WC, 12) instalowanie wentylacji, 13) demontaż i montaż nowej instalacji elektrycznej, w tym oświetlenia wewnętrznego, awaryjnego i ochrony od porażeń, 14) rozbiórkę istniejących rozdzielnic warsztatowych, 15) prace porządkowe, w tym wywóz i utylizację gruzu, 16) wykonanie wszelkich prób, badań, odbiorów niezbędnych dla realizacji kompleksowego przedmiotu zamówienia. 3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.3 do SIWZ oraz w dokumentach, o których mowa w pkt 3.6. SIWZ. 3.5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót zawartymi w załączniku nr I.5 do SIWZ. 3.6. Zamawiający załączył w celach informacyjnych/pomocniczych kosztorysy ofertowe. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia zakresu i ilości wykonania robót budowlanych w zakresie przedmiotu umowy. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy, do złożenia zamawiającemu wypełnionych kosztorysów ofertowych. Kosztorysy będą służyły do obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy lub rezygnacji zamawiającego z wykonania tej części przedmiotu umowy. Wykonawca nie ma obowiązku załączenia kosztorysu ofertowego do oferty. 3.7. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji 24 miesiące licząc od dnia odbioru końcowego oraz rękojmi na okres min. 24 miesiące od dnia licząc od dnia odbioru końcowego . Uwaga: Dodatkowa gwarancja jakości i rękojmia za wady dla robót (okres wydłużenia gwarancji jakości i rękojmi za wady) podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 31.2. SIWZ. 3.8. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem. 3.9. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) osób wykonujących czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, polegające na wykonaniu: a) robót ogólnobudowlanych remontowych związanych z wykonaniem remontu istniejących pomieszczeń warsztatów szkolnych, b) robót budowlanych wykończeniowych, w szczególności polegających na: tynkowaniu, zakładaniu stolarki budowlanej, wykonaniu podłóg i ścian, malowaniu, kładzeniu glazury, c) robót instalacyjnych: elektrycznych i sanitarnych - o ile czynności te nie będą wykonywane przez te osoby w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. 3.10. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie zgodnym z § 7 wzoru umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną