„Remont kapitalny budynku obwodu drogowego w Trzebielu, ul. Tuplicka 23”

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-950 Zielona Góra, Bohaterów Westerplatte
 • Telefon/fax: tel. 683271068 , fax. 683253468
 • Data zamieszczenia: 2019-03-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
  Bohaterów Westerplatte 31
  65-950 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683271068, fax. 683253468
  REGON: 01751157500090
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont kapitalny budynku obwodu drogowego w Trzebielu, ul. Tuplicka 23”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont obejmuje swoim zakresem remont kapitalny pomieszczeń obwodu drogowego, w budynku zlokalizowanym na działce nr ewid. dz. 188/2, obr. 0027 Trzebiel przy ul. Tuplickiej w Trzebielu. Pomieszczenia obwodu drogowego są częścią obiektu, które z sąsiednimi pomieszczeniami garażowo – gospodarczymi tworzą jeden budynek o wspólnej stalowej konstrukcji. Pomieszczenia obwodu powstały w latach osiemdziesiątych XX w. poprzez obudowanie stalowej wiaty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną