Remont ogrodzenia przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Zielonej Górze

Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-186 Zielona Góra, ul. Zamenhofa
 • Telefon/fax: tel. 68 3270215, 3284870 , fax. 683 284 871
 • Data zamieszczenia: 2020-09-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
  ul. Zamenhofa 1
  65-186 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 3270215, 3284870, fax. 683 284 871
  REGON: 10366320000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubuska.ohp.pl www.lubuska-bip.ohp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka budżetowa podległa MRPiPS

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont ogrodzenia przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Zielonej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont ogrodzenia przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Zielonej Górze. Zamawiający powierzy Wykonawcy następujący materiał: - słupki stalowe (do oczyszczenia, zabezpieczenia i malowania) - 85 szt. - przęsła stalowe (do oczyszczenia, zabezpieczenia i malowania) - 84 szt. - słupki stalowe (elementy gotowe do montażu) - 109 szt. - przęsła stalowe (elementy gotowe do montażu) - 108 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ (tj. przedmiarach robót wraz z rysunkiem poglądowym przęseł ogrodzeniowych) oraz w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ. Zapłata nastąpi po zakończeniu robót budowlanych, potwierdzonych protokołem odbioru końcowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną