„Remont poboczy w ciągu drogi woj. nr 304 na odc. Klępsk – Babimost”

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-042 Zielona Góra, Al. Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. 683 280 300 , fax. 683 280 332
 • Data zamieszczenia: 2019-05-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
  Al. Niepodległości 32
  65-042 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 280 300, fax. 683 280 332
  REGON: 60928200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw.zgora.pl, www.zdw.zgora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont poboczy w ciągu drogi woj. nr 304 na odc. Klępsk – Babimost”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont poboczy w ciągu drogi woj. nr 304 odc. Klępsk - Babimost. Zakres inwestycji obejmuje: droga woj. nr 304 odc. Klępsk – Babimost, orientacyjny km: str. P km 2+900 – 3+500; 7+600 – 10+900 str. L km 7+600 – 10+900 - ścinka poboczy mechanicznie, śred. grub. do 10 cm; - ścinka poboczy mechanicznie, śred. grub. do 15 cm; - ścinka poboczy mechanicznie, śred. grub. do 20 cm; - umocnienie poboczy warstwa tłucznia o frakcji 0-24 mm wraz z zamuleniem i zagęszczeniem, grub. 10 cm; - osłona krawędzi mieszanka mineralno-bitumiczna - lokalnie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną