REMONT WIADUKTU ZIELONA GÓRA – STOŻNE NAD DROGĄ EKSPRESOWĄ S-3 W KM 279+661

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-950 Zielona Góra, Bohaterów Westerplatte
 • Telefon/fax: tel. 683271068 , fax. 683253468
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
  Bohaterów Westerplatte 31
  65-950 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683271068, fax. 683253468
  REGON: 01751157500090
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT WIADUKTU ZIELONA GÓRA – STOŻNE NAD DROGĄ EKSPRESOWĄ S-3 W KM 279+661
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania: REMONT WIADUKTU ZIELONA GÓRA – STOŻNE NAD DROGĄ EKSPRESOWĄ S-3 W KM 279+661. Zakres planowanych robót remontowych będzie w szczególności obejmował: • wymianę nawierzchni na obiekcie oraz dojazdach (na długości około 10m z każdej strony), • wymianę warstwy izolacji wodoszczelnej na płycie ustroju nośnego, płytach przejściowych i ściankach zaplecznych, • renowację elementów odwodnienia płyty ustroju nośnego (rur spustowych, rur sączków), • wymianę kap chodnikowych, • wymianę krawężnika kamiennego kap chodnikowych, • renowację wszystkich ścian przyczółka, • kontrolę stanu technicznego płyt przejściowych; • wymianę balustrad na obiekcie, • oczyszczenie i naprawę skorodowanych i zarysowanych powierzchni betonowych obiektu, • wykonanie antykorozyjnego zabezpieczenia powierzchni betonowych podpór oraz ustroju niosącego, • wymianę dylatacji bitumicznych, • poprawę ogólnej estetyki wiaduktu oraz terenu przy obiekcie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.) z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45221121-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną