Renowacja terenu położonego przy ul. Aleja Niepodległości (dz. 113/60)

Urząd Miasta ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Miasta
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-424 Zielona Góra, ul. Podgórna
 • Telefon/fax: tel. 0684564100,4564406 do 08 , fax. 068 4564155, 4564455
 • Data zamieszczenia: 2019-04-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta
  ul. Podgórna 22
  65-424 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 0684564100,4564406 do 08, fax. 068 4564155, 4564455
  REGON: 65423300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zielona-gora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Renowacja terenu położonego przy ul. Aleja Niepodległości (dz. 113/60)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej nawierzchni i sposobu zagospodarowania terenu działki nr 113/60 położonej przy ul. Aleja Niepodległości 2 w Zielonej Górze. 2. Zakres inwestycji obejmuje: a) Rozbiórkę istniejących elementów zagospodarowania działki. b) Wykonanie wykopów dla projektowanych studni doświetleniowych okien piwnicznych. c) Montaż prefabrykowanych studni doświetleniowych okien piwnicznych. d) Wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie wraz z profilowaniem. e) Wykonanie regulacji pionowej studni kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych. f) Wykonanie konstrukcji pod nową nawierzchnię. g) Ustawienie obrzeży betonowych wraz z ławami. h) Wykonanie odwodnienia liniowego wraz z podłączeniem do istniejącej studni kanalizacji ogólnospławnej. i) Budowę nawierzchni z kostki granitowej (kostka granitowa - materiał Inwestora). j) Montaż bramy wjazdowej przesuwnej oraz furtki. k) Wykonanie instalacji domofonowej pomiędzy furtką a wejściami do budynków. l) Wykonanie zasilania napędu bramy. m) Montaż konstrukcji wsporczej dla pnączy. n) Budowę pergoli drewnianej. o) Renowacja muru na granicy od strony działki nr 115 (teren kina Nysa). p) Remont muru oporowego na granicy działek nr 113/59 i 113/58 na odcinku około 10m (od początku wjazdu na granicy działki do istniejącej szafki złącza kablowego). q) Wykonanie opaski wypełnionej żwirem przy ścianach budynków i murze oporowym. r) Montaż systemowych wycieraczek (przed drzwiami wejściowymi -2szt.). s) Zabezpieczenie istniejącej studni telekomunikacyjnej firmy ORANGE. t) Zagospodarowanie terenów zielonych, nasadzenia krzewów. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.3 do SIWZ oraz w dokumentach, o których mowa w pkt 3.5. SIWZ. 4. Szczegółowy zakres robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia precyzuje dokumentacja projektowa do zadania „Renowacja terenu położonego przy ul. Aleja Niepodległości (dz. 113/60)” wykonana przez Biuro Architektoniczne Maciej Praski, ul. Bananowa1c/2, 65- 160 Zielona Góra zawarta w załączniku nr I.5 do SIWZ. 5. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji dla robót objętych umową na okres min. 36 miesięcy i rękojmi za wady robót na okres przekraczający gwarancję o 6 miesięcy, w tym okres gwarancyjny dla zieleni (tj. nasadzeń wykonanych zgodnie z projektem, ST) wraz z pielęgnacją wynosi od daty odbioru końcowego robót 12 miesięcy od daty odbioru końcowego robót. Uwaga: Dodatkowa gwarancja dla robót (okres wydłużenia gwarancji) podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 31.2. SIWZ. 6. Zgodnie z art. art. 30 ust. 8 pkt 1 ustawy pzp Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. 7. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem. 8. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) osób wykonujących czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, polegające na wykonaniu: a) robót ziemnych, b) robót ogólnobudowlanych, c) robót elektrycznych’ d) robót sanitarnych, - o ile czynności te nie będą wykonywane przez te osoby w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oświadczenie wraz wykazem wszystkich osób wykonujących ww. zakresy prac. 9. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie zgodnym z § 11 ust. 7 wzoru umowy. 10. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy harmonogram rzeczowo – finansowy. 11. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy wypełnioną tabelę elementów rozliczeniowych wg wzoru zawartego w załączniku nr I.6 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną