Roboty budowlane polegające na dostosowaniu komory nr 2 magazynu nr 736 do przechowywania produktów żywnościowych w Nowogrodzie Bobrzańskim

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-043 Zielona Góra, ul. Bolesława Chrobrego
 • Telefon/fax: tel. 261648381, 261648388,261648308 , fax. 261648479
 • Data zamieszczenia: 2019-11-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
  ul. Bolesława Chrobrego 7
  65-043 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 261648381, 261648388,261648308, fax. 261648479
  REGON: 97039103800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa podległa MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na dostosowaniu komory nr 2 magazynu nr 736 do przechowywania produktów żywnościowych w Nowogrodzie Bobrzańskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na „Dostosowaniu komory nr 2 magazynu nr 736 do przechowywania produktów żywnościowych” w Nowogrodzie Bobrzańskim z uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia użytkowania obiektu i zakończenia realizacji zadania.Głównym celem realizacji robót budowlanych jest dostosowanie komory nr 2 w budynku magazynowym 736 do przechowywania produktów żywnościowych w takim zakresie, aby spełniała wymagania wynikające z przepisów sanitarno – higienicznych oraz procedur HACCP i bezpieczeństwa żywności i żywienia. Komora nr 2 ma pełnić funkcję magazynu żywności wysokoprzetworzonej, który powinien zabezpieczyć ciągłość przyjmowania, przechowywania i wydawania produktów żywnościowych w dzień oraz w godzinach nocnych. Wydawanie oraz przyjmowanie produktów odbywać się będzie poprzez 5 szt. bram wjazdowych, automatycznych. Produkty żywnościowe magazynowane będą bezpośrednio na paletach zgodnie z Katalogiem Paletowych Jednostek Ładunkowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Części B (zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.rzizielonagora.wp.mil.pl).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną