ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE DLA ZADANIA: „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 24 NA SKRZYŻOWANIU Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1327F (KIERUNEK LUBIKOWO) I Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 192 (KIERUNEK GORAJ)”

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-950 Zielona Góra, Bohaterów Westerplatte
 • Telefon/fax: tel. 683271068 , fax. 683253468
 • Data zamieszczenia: 2020-06-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
  Bohaterów Westerplatte 31
  65-950 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683271068, fax. 683253468
  REGON: 01751157500090
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE DLA ZADANIA: „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 24 NA SKRZYŻOWANIU Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1327F (KIERUNEK LUBIKOWO) I Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 192 (KIERUNEK GORAJ)”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania: ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE DLA ZADANIA: „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 24 NA SKRZYŻOWANIU Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1327F (KIERUNEK LUBIKOWO) I Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 192 (KIERUNEK GORAJ)”. Zakres inwestycji obejmuje odcinek drogi krajowej nr 24 od km 37+298,74 do km 38+257,36. Na tym odcinku droga krajowa nr 24 jest skomunikowana z drogą wojewódzką nr 192 oraz drogą powiatową nr 1327 F poprzez skrzyżowanie skanalizowane. Obecne zagospodarowanie terenu objętego opracowaniem w przeważającej części stanowi droga krajowa nr 24, droga wojewódzka nr 192 oraz droga powiatowa nr 1327F. Droga krajowa nr 24 na omawianym odcinku jest drogą dwukierunkową, dwupasową o przekroju drogowym (1x2). Szerokość jezdni wynosi od ok. 6,9 do 7,3 m. Pobocza gruntowe mają szerokość ok. 1,5 m. W km 37+794 dk nr 24, po prawej stronie znajduje się wlot drogi wojewódzkiej nr 192, a po stronie lewej drogi powiatowej nr 1327F. Przy skrzyżowaniu znajdują się 2 zatoki autobusowe. Przewidziane w projekcie poszerzenia pasa drogowego obejmują tereny rolnicze pól uprawnych oraz leśne. Inwestycja obejmuje odcinek zlokalizowany w województwie lubuskim, w powiecie międzyrzeckim, w gminie Przytoczna. Przedmiotowy odcinek drogi krajowej znajduje się poza terenem zabudowy. Zakres robót obejmuje: • rozbudowę skrzyżowania na odcinku długości około 800m, • rozbudowę jezdni drogi krajowej nr 24 poprzez poszerzenie pasa drogowego, poszerzenie jezdni w obszarze skrzyżowania z drogą powiatową nr 1327F i drogą wojewódzką nr 192 oraz budowę wysp dzielących, • rozbudowę wlotu drogi powiatowej nr 1327F na odcinku 72 m poprzez poszerzenie pasa drogowego, poszerzenie jezdni i budowę wyspy dzielącej, • rozbudowę wlotu drogi wojewódzkiej nr 192 na odcinku 62 poprzez poszerzenie pasa drogowego, poszerzenie jezdni i budowę wyspy dzielącej, • wzmocnienie nawierzchni jezdni dróg w obszarze robót (poprzez wymianę nawierzchni) oraz odcinki przejściowe (nawiązanie do stanu istniejącego), • rozbiórkę istniejących zatok autobusowych i wiaty przystankowej, • budowę nowych zatok autobusowych i nawierzchni pod wiaty przystankowe, • budowę chodników w obszarze skrzyżowania, • rozbiórkę istniejących zjazdów i budowę nowych, • przebudowę oraz odbudowę istniejącego odwodnienia drogi (rowy, ścieki skarpowe), roboty niewykraczające poza pas drogowy, • budowę oświetlenia drogowego wraz z przyłączem do sieci elektroenergetycznej, • budowę oznakowania aktywnego wraz z przyłączem do sieci elektroenergetycznej, • budowę kanału technologicznego (kanalizacji teletechnicznej), • rozbiórkę istniejących odcinków sieci elektroenergetycznej i budowę nowych odcinków sieci • zabezpieczenie istniejącej infrastruktury PERN S.A. na rurociągu DN 500. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.) z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną