ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE DLA ZADANIA: „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA SKRZYŻOWANIU Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 24 (WAŁDOWICE)”

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-950 Zielona Góra, Bohaterów Westerplatte
 • Telefon/fax: tel. 683271068 , fax. 683253468
 • Data zamieszczenia: 2020-06-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
  Bohaterów Westerplatte 31
  65-950 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683271068, fax. 683253468
  REGON: 01751157500090
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE DLA ZADANIA: „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA SKRZYŻOWANIU Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 24 (WAŁDOWICE)”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania: ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE DLA ZADANIA: „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA SKRZYŻOWANIU Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 24 (WAŁDOWICE)”. Zakres inwestycji obejmuje odcinek drogi krajowej nr 22 od km 43+139 do km 43+675, a także drogi krajowej nr 24 od km 69+080 do km 69+331 wraz ze skrzyżowaniem tych dróg oraz fragmentu drogi gminnej nr 002701F (od 0+000 do 0+158,97). Inwestycja leży w województwie lubuskim, w powiecie sulęcińskim, na terenie gminy Krzeszyce i gminy Lubniewice oraz w powiecie gorzowskim, na terenie gminy Deszczno. W stanie istniejącym, na przecięciu się drogi krajowej nr 22 z drogą krajową nr 24, występuje skrzyżowanie skanalizowane, trzywlotowe. Ponadto w rejonie skrzyżowania, po stronie południowej, zlokalizowany jest zjazd. W pasie drogowym zlokalizowane są drzewa i krzewy, których usunięcie przewiduje się zgodnie z projektem wycinki. Zakres robót obejmuje: Rozbudowę istniejącej drogi krajowej nr 22 i 24 oraz drogi gminnej a w szczególności roboty związane z: • budową skrzyżowania typu rondo na przecięciu dróg krajowych i drogi gminnej (zaprojektowano duże rondo jednopasowe o średnicy zewnętrznej 66,0 m i szerokości pasa ruchu 6,0 m) • rozbudową odcinków dróg krajowych oraz drogi gminnej wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie i oświetlenie), • budową/przebudową elementów systemu odwodnienia powierzchniowego, • przebudową zjazdów, • wycinką kolidujących z inwestycją drzew i krzewów • rekultywacja terenów po wykonanych rozbiórkach istniejących odcinków dróg i innych urządzeń infrastruktury technicznej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.) z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną