Roboty na obiektach mostowych i przepustach w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-042 Zielona Góra, Al. Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. 683 280 300 , fax. 683 280 332
 • Data zamieszczenia: 2019-10-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
  Al. Niepodległości 32
  65-042 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 280 300, fax. 683 280 332
  REGON: 60928200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw.zgora.pl, www.zdw.zgora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty na obiektach mostowych i przepustach w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest przebudowa elementów drewnianych na obiekcie mostowym (kładce) w m. Międzyrzecz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137 w km 77+120 str. L. Zakres planowanych robót: 1. Roboty rozbiórkowe: - rozbiórka balustrady drewnianej; - rozbiórka pokładu drewnianego wraz z belkami poprzecznymi; - rozbiórka części dojazdu od strony miasta wraz z palisadą drewnianą; - utylizacja odpadów. 2. Roboty montażowe: - wykonanie ścianki oporowej z prefabrykatów żelbetowych typu L ( w miejscu starej palisady); - wykonanie impregnacji elementów konstrukcji nośnej kładki- pale drewniane, belki podłużne; - przygotowanie i montaż elementów poprzecznych pomostu z krawędziaków drewnianych impregnowanych ( zagęścić dwukrotnie w stosunku do stanu istniejącego); - przygotowanie i montaż pokładu drewnianego z desek gr. 5 cm impregnowanych ( deski układane „w jodełkę” ); - przygotowanie i montaż balustrady drewnianej; - odtworzenie dojazdu; - roboty porządkowe przy obiekcie. Roboty objęte przedmiotem zamówienia (wyszczególnione w formularzu cenowym) należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45221119-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną