„Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w km 17+415 drogi wojewódzkiej nr 285 wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 285 Gubin-Grabice-Starosiedle w miejscowości Wierzchno od km 17+350,90 do 17+407,65 i od km 17+422,95 do km 17+459,50”

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-042 Zielona Góra, Al. Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. 683 280 300 , fax. 683 280 332
 • Data zamieszczenia: 2019-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
  Al. Niepodległości 32
  65-042 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 280 300, fax. 683 280 332
  REGON: 60928200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw.zgora.pl, www.zdw.zgora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w km 17+415 drogi wojewódzkiej nr 285 wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 285 Gubin-Grabice-Starosiedle w miejscowości Wierzchno od km 17+350,90 do 17+407,65 i od km 17+422,95 do km 17+459,50”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: - Rozbiórka mostu istniejącego w km 17+415 drogi wojewódzkiej nr 285, od km 17+407,65 do km 17+422,95 drogi wojewódzkiej, w granicach terenu wód płynących, - Budowy nowego mostu w km 17+415 drogi wojewódzkiej nr 285, od km 17+407,65 do km 17+422,95 drogi wojewódzkiej, w granicach terenu wód płynących, - Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 285, od km od km 17+350,90 do 17+407,65 i od km 17+422,95 do km 17+459,50; w granicach istniejącego pasa drogowego. Zakres robót oraz kolejność realizacji: - wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, - demontaż istniejących elementów wyposażenia (nawierzchnia drogowa na obiekcie i dojazdach, balustrady, itp.), - rozbiórka istniejącego mostu, - zabezpieczenie lub przebudowa sieci obcych kolidujących z przebudową, - wykonanie grodzic stalowych zabezpieczających wykop, - budowa nowych fundamentów, - budowa nowego mostu. - zabezpieczenie powierzchni odziemnych i napowietrznych betonu, - budowa nasypów za konstrukcja gruntowo - powłokową, - przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie dowiązania się obiektu do istniejącej drogi za i przed obiektem, - wykonanie nowych kap chodnikowych, - montaż nowych elementów wyposażenia (bariery, krawężniki, nawierzchnie jezdni, nawierzchnie chodników, itp.), - wykonanie ścieków skarpowych, schodów skarpowych i umocnienień stożków, - profilowanie, humusowanie oraz obsianie mieszanką traw skarp drogowych w obrębie przebudowy, - profilowanie oraz umocnienie dna i skarp koryta rzeki w obrębie przebudowy, - uporządkowanie terenu po wykonanych robotach budowlanych w obrębie przebudowy, - wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną