ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU OD KM 112+164 DO KM 112+230 W MIEJSCOWOŚCI WOŁOGOSZCZ

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-950 Zielona Góra, Bohaterów Westerplatte
 • Telefon/fax: tel. 683271068 , fax. 683253468
 • Data zamieszczenia: 2020-01-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
  Bohaterów Westerplatte 31
  65-950 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683271068, fax. 683253468
  REGON: 01751157500090
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU OD KM 112+164 DO KM 112+230 W MIEJSCOWOŚCI WOŁOGOSZCZ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania: „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU OD KM 112+164 DO KM 112+230 W MIEJSCOWOŚCI WOŁOGOSZCZ”. O.ZG.D-3.2411.1.2020 Zakres inwestycji obejmuje: a) wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu (ruch wahadłowy), b) zabicie stalowych ścianek szczelnych wzmacniających nasyp, c) demontaż wyposażenia, d) rozbiórka istniejących ściany czołowych (po uprzednim zabezpieczeniu skarp nasypu) e) wygrodzenie nurtu rzeki i ujęcie cieku w tymczasowy kanał obiegowy, f) wzmocnienie podłoża kolumnami gruntowo – cementowymi i materacem, g) montaż konstrukcji stalowej z wypełnieniem betonem przestrzeni pomiędzy istniejącym sklepieniem i blachą nowej konstrukcji, h) umocnienie dna cieku i skarp, i) przebudowa urządzeń obcych, j) wykonanie poboczy i nawierzchni, k) montaż wyposażenia, l) wprowadzenie stałej organizacji ruchu. m) stabilizacja granic pasa drogowego słupkami PD. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.) z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną