Rozbudowa drogi woj. nr 137 w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną (ul. Obozową) w Słubicach

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-042 Zielona Góra, Al. Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. 683 280 300 , fax. 683 280 332
 • Data zamieszczenia: 2019-06-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
  Al. Niepodległości 32
  65-042 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 280 300, fax. 683 280 332
  REGON: 60928200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw.zgora.pl, www.zdw.zgora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi woj. nr 137 w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną (ul. Obozową) w Słubicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: - rozbudowa skrzyżowania dróg Szosy Rzepińskiej i ul. Obozowej w miejscowości Słubice ze skrzyżowania zwykłego typu T na skrzyżowanie skanalizowane typu rondo, - całkowita wymianę konstrukcji w obszarze budowy ronda wraz z wyspami dzielącymi, - wykonanie frezowań i poszerzeń w celu powiązania planowanego ronda z istniejącą sie¬cią dróg, - wykonanie korytowania wraz z zagęszczeniem gruntu, ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wbudowanie warstw bitumicznych, -przebudowa istniejącej infrastruktury podziemnej, - przebudowa oświetlenia w celu zapewnienia odpowiedniej widoczności projektowanych wysp, - wykonanie poboczy z destruktu po frezowego z ewentualnym uzupełnieniem kruszywem łamanym wykonanie umocnień skarp poprzez obsianie trawą, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną