Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1201F - ul. Poznańska w Sulechowie.

Powiat Zielonogórski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiat Zielonogórski
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna
 • Telefon/fax: tel. 684 527 575 , fax. 684 527 500
 • Data zamieszczenia: 2019-10-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Zielonogórski
  ul. Podgórna 5
  65-057 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 684 527 575, fax. 684 527 500
  REGON: 97077014900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat-zielonogorski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1201F - ul. Poznańska w Sulechowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1201F – ul. Poznańska w Sulechowie ” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Opis: Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przedsięwzięcie przewiduje wykonanie nowej konstrukcji drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z jej połączeniem z istniejącą drogą gminną ul. Koszarową oraz ul. Babimojską, ciągiem pieszym, ścieżką rowerową zjazdami, oraz wykonaniem kanalizacji deszczowej. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1202). Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1. Szczegóły zawarte są w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 12 do SIWZ. 3. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą Uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku gdy ww. osoby nie będą posiadały biegłej znajomości języka polskiego na okres i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem. 4.Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2018 poz. 108) osób wykonujących nw. czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia m.in: 1) wykonanie robót przygotowawczych, 2) wykonanie robót montażowych – nawierzchnia asfaltowa 3) wykonanie zjazdów 4) wykonanie odwodnienia o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną