Sukcesywne dostawy frezów jednokrotnego i wielokrotnego użytku do wiertarki neurochirurgicznej szybkoobrotowej Microspeed UNI producenta Aesculap A.G. wraz z udostępnieniem urządzeń kompatybilnych z jednostką sterującą wiertarki, ostrzy jednorazowych do piły oscylacyjnej Performance, ostrzy wielorazowych oscylacyjnych i wierteł do napędu Acculan 3Ti oraz Core, ostrzy wielorazowych oscylacyjnych i posuwisto-zwrotnych do napędu DE SOUTER

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty
 • Telefon/fax: tel. 683 296 200 , fax. 683 255 808
 • Data zamieszczenia: 2020-03-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Zyty 26
  65-046 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 296 200, fax. 683 255 808
  REGON: 97077323100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.szpital.zgo.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy frezów jednokrotnego i wielokrotnego użytku do wiertarki neurochirurgicznej szybkoobrotowej Microspeed UNI producenta Aesculap A.G. wraz z udostępnieniem urządzeń kompatybilnych z jednostką sterującą wiertarki, ostrzy jednorazowych do piły oscylacyjnej Performance, ostrzy wielorazowych oscylacyjnych i wierteł do napędu Acculan 3Ti oraz Core, ostrzy wielorazowych oscylacyjnych i posuwisto-zwrotnych do napędu DE SOUTER
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje 4 zadania (części). Zadanie 1 sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego frezów jednokrotnego użytku, szaft, oleju oraz frezów wielokrotnego użytku (do kraniotomu, rozetowych, diamentowych, odwrócony stożek) do wiertarek szybkoobrotowych Microspeed UNI producenta Aesculap A.G posiadanych przez zamawiającego wraz z udostępnieniem zamawiającemu do używania kątnicy, kosza z uchwytami i silnika kompatybilnego z jednostką sterującą wiertarki neurochirurgicznej szybkoobrotowej Microspeed UNI producenta Aesculap A.G. Zadanie 2 sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego ostrzy jednorazowych do posiadanej przez zamawiającego piły oscylacyjnej Performance Zadanie 3 sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego ostrzy wielorazowych oscylacyjnych i wierteł do posiadanego przez zamawiającego napędu Acculan 3Ti oraz napędu Core Zadanie 4 sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego ostrzy wielorazowych oscylacyjnych i posuwisto-zwrotnych do posiadanego przez zamawiającego napędu DE SOUTER 1. Oferowany wyrób medyczny winien być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 211) oraz aktami wykonawczymi do niej. 2. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie określonym w SIWZ i jej załącznikach. 3. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń dopuszcza się stosowania materiałów i urządzeń równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami. 4. W sytuacji, jeśli Zamawiający wskazuje w dokumentacji postępowania znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - to Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. 5. Ilekroć w treści niniejszej SIWZ bądź w załącznikach do niej, Zamawiający powołuje się na jakiekolwiek normy, atesty, certyfikaty, Wykonawca może wykorzystać normy, atesty lub certyfikaty w stosunku do nich równoważne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33162200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną