Sukcesywne usługi odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych w ilości szacunkowej 35 Mg

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty
 • Telefon/fax: tel. 683 296 200 , fax. 683 255 808
 • Data zamieszczenia: 2020-09-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Zyty 26
  65-046 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 296 200, fax. 683 255 808
  REGON: 97077323100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.szpital.zgo.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne usługi odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych w ilości szacunkowej 35 Mg
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje: Sukcesywne usługi odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych w ilości szacunkowej 35 Mg Zamawiający zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności związane z wykonywaniem usług objętych umową były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę niezależnie od tego, czy usługi te będzie wykonywał Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie, że czynności o których mowa wyżej będą wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę, ze wskazaniem liczby osób wykonujących te czynności. Uwaga: Realizacja i koszt przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie określonym w SIWZ i jej załącznikach. Ilekroć w treści niniejszej SIWZ bądź w załącznikach do niej, Zamawiający powołuje się na jakiekolwiek normy, atesty, certyfikaty, Wykonawca może wykorzystać normy, atesty lub certyfikaty w stosunku do nich równoważne. 1. Przedmiot zamówienia powinien być realizowany przez Wykonawcę posiadającego uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797) 2. Wykonawca jest zobowiązany odebrane od Zamawiającego zakaźne odpady medyczne przetransportować i unieszkodliwić na obszarze województwa lubuskiego zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy o odpadach. 3. Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia musi dysponować zlokalizowaną na terenie województwa lubuskiego dostępną, czynną instalacją do unieszkodliwiania odpadów medycznych zakaźnych, w której realizowana będzie usługa w zakresie ich unieszkodliwiania. Instalacja ta musi posiadać wolne moce przerobowe dla odpadów medycznych pochodzących od Zamawiającego w ilościach i o kodach określonych w niniejszej SIWZ. Instalacja do unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych musi spełniać warunki, o których mowa w art. 29 ustawy o odpadach. 4. Zgodnie z art. 20 ust. 6 ustawy o odpadach dopuszcza się unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych na obszarze województwa innego niż to, na którym zostały wytworzone, w najbliżej położonej instalacji, w przypadku gdy istniejące instalacje na obszarze województwa lubuskiego będą w trakcie przestoju lub nie będą posiadać wolnych mocy przerobowych, fakt ten należy każdorazowo bezzwłocznie udokumentować. 5. Unieszkodliwianie odpadów medycznych musi być dokonywane w sposób przewidziany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 roku w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych. 6. Przedmiotowe usługi świadczone Zamawiającemu wykonywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami: a) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797) b) Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych, c) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 roku w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90524000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną