Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Henryka Sienkiewicza 5 w Zielonej Górze w ramach zadania: „Wykonanie dociepleń budynków mieszkalnych komunalnych wraz z opracowaniem dokumentacji”

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-120 Zielona Góra, Zjednoczenia
 • Telefon/fax: tel. 68 353-67-04, , fax. 68 353-36-84
 • Data zamieszczenia: 2020-09-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  Zjednoczenia 110
  65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 353-67-04, , fax. 68 353-36-84
  REGON: 36826809700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gm.zgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowy zakład budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Henryka Sienkiewicza 5 w Zielonej Górze w ramach zadania: „Wykonanie dociepleń budynków mieszkalnych komunalnych wraz z opracowaniem dokumentacji”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji oraz ocieplenie dachu i części elewacji budynku mieszkalnego, położonego na działce nr 171/2 przy ul. Henryka Sienkiewicza nr 5 w Zielonej Górze. 2. Gabaryty budynku istniejącego: • Długość elewacji frontowej od ul. Sienkiewicza - L = 12,90m • Wysokość elewacji frontowej - H1 = 10,17m • Kubatura budynku: - V = 1211,00m3 • Pow. zabudowy: - Pz = 105,00m2 • Liczba mieszkań - M - 5 • liczba klatek schodowych - 1 3. Wykaz robót remontowych: 1) Remont tynków i murów, naprawa spękań ścian zewnętrznych, nadproży i gzymsów 2) Zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie przez ściany zewnętrzne (bez ściany frontowej na której zachowały się historyczne dekoracje) – ocieplenie ścian metodą bezspoinową 3) Zmniejszenie strat przez przenikanie przez okna klatki schodowej – renowacja i uszczelnienie historycznej stolarki okiennej klatki schodowej 4) Zmniejszenie strat przez przenikanie przez stropodach – ocieplenie styropapą i wykonanie nowego pokrycia 5) Remont dachu pokrycia dachu nad komórką 6) Remont i kolorystyka elewacji bez ocieplenia 7) Remont i uszczelnienie drzwi wejściowych głównych oraz wymiana drzwi na podwórze Uwaga: Zamawiający informuje iż mogące wystąpić w SIWZ wraz z załącznikami wskazania nazw zwycząjowych, znaków towarowych, nazw producentów, zdjęć w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech wizualnych, technicznych i jakościowych. Użyte w SIWZ wraz z załącznikami nazwy produktów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy traktować jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych. Za produkt równoważny uznaje się produkt, który będzie miał te same cechy funkcjonalne, wizualne, materiałowe i techniczne co konkretny produkt wskazany w SIWZ lecz jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza od opisanego w przedmiocie zamówienia. Zawarte w SlWZ wraz załącznikami informacje na temat parametrów i funkcji są danymi minimalnymi. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o rozszerzonych funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne Wymagania określone w niniejszym zamówieniu. 4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040) wszystkie osoby wykonujące czynności objęte przedmiotem zamówienia polegające na: termomodernizacji budynku – zgodnie z projektem, o ile czynności te nie będą wykonywane przez te osoby w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Zamawiający zastrzega możliwość kontroli (sam lub przez inne osoby) pracowników wykonujących ww. czynności na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy. 5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 4.4. SIWZ czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego (§ 13.1.j)). 6. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 200 000 zł (dwieście tysięcy). W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed terminem zakończenia umowy, Wykonawca na 14 dni przed upływem tego terminu ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia. 7. Wykonawca na wykonane prace udzieli gwarancji na okres min. 3 lat i rękojmi obejmującej okres gwarancji. Bieg gwarancji rozpoczyna się następnego dnia licząc od daty odbioru zadania. Uwaga: Dodatkowy okres gwarancji podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 26.2. SIWZ. 8. Zamawiający informuje, iż dołączony kosztorys pełni funkcję pomocniczą do ustalenia ceny za realizację przedmiotu zamówienia. W celu dokonania pełnej wyceny robót Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją projektową, STWiOR oraz zapisami SIWZ. Wykonawca nie ma obowiązku załączenia kosztorysu do oferty. 9. Zaliczki: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 10. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45111300-1 45452000-0 45320000-6 45443000-4 45453100-8 45421132-8 45421131-1 45321000-3 45331210-1 45410000-4 45442100-8 45111000-8 45262100-2 45111220-6 45261900-3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45443000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną